Đăng ký
Thống kê 11.11.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 9987,52 641983,51 0,0156 64,2786
WMR->WMZ 432566,15 6705,78 64,5065 0,0155
WMZ->WME 12051,10 10939,01 1,1017 0,9077
WME->WMZ 1566,71 1719,71 0,9110 1,0977
WME->WMR 10,45 735,25 0,0142 70,3589
WMR->WME 3670,64 51,97 70,6300 0,0142
WMZ->WMU 22,08 643,38 0,0343 29,1386
WMU->WMZ 388,00 13,20 29,3939 0,0340
WMR->WMU 6489,33 2909,13 2,2307 0,4483
WMU->WMR 2447,82 5404,70 0,4529 2,2080
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 341500,00 33,94 10061,8739 0,0001
WMZ->WMY 1078,94 10846673,87 0,0001 10053,0835
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 478,71 245,68 1,9485 0,5132
WMZ->WMB 528,19 1029,39 0,5131 1,9489
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 5108,19 154,74 33,0114 0,0303
WMB->WMR 2293,22 75210,49 0,0305 32,7969
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 2397,81 260,71 9,1972 0,1087
WMX->WMZ 9730,88 89132,23 0,1092 9,1597
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 84418,17 141,13 598,1589 0,0017
WMX->WMR 292,84 171842,39 0,0017 586,8132
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 7936,50 46518,34 0,1706 5,8613
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 288,30 966,47 0,2983 3,3523
WMH->WMZ 291,33 85,31 3,4150 0,2928
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 1186,46 21166,83 0,0561 17,8403
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 5876,78 372,38 15,7817 0,0634
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 220,04 893,96 0,2461 4,0627
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 10.11.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 98341,61 6311493,96 0,0156 64,1793
WMR->WMZ 3347729,05 51940,89 64,4527 0,0155
WMZ->WME 1798,89 1635,69 1,0998 0,9093
WME->WMZ 88,74 97,23 0,9127 1,0957
WME->WMR 138,72 9741,72 0,0142 70,2258
WMR->WME 54777,64 777,28 70,4735 0,0142
WMZ->WMU 538,91 15723,44 0,0343 29,1764
WMU->WMZ 8640,91 293,40 29,4510 0,0340
WMR->WMU 9033,50 4050,47 2,2302 0,4484
WMU->WMR 3586,56 7942,82 0,4515 2,2146
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 562150,41 55,52 10125,1875 0,0001
WMZ->WMY 117,32 1179642,32 0,0001 10054,9124
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 10910,48 5567,86 1,9595 0,5103
WMZ->WMB 1908,56 3713,25 0,5140 1,9456
WMB->WME 21,74 10,00 2,1740 0,4600
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 49675,15 1502,52 33,0612 0,0302
WMB->WMR 3786,05 124177,03 0,0305 32,7986
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 164,50 0,05 3290,0000 0,0003
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 176796,19 19293,25 9,1636 0,1091
WMX->WMZ 4284,92 38652,24 0,1109 9,0205
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 707141,26 1213,25 582,8488 0,0017
WMX->WMR 2019,74 1179941,67 0,0017 584,2047
WMU->WMX 12806,52 50,53 253,4439 0,0039
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 193150,24 501,49 385,1527 0,0026
WMZ->WMK 152,76 57288,20 0,0027 375,0209
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1350,73 7923,58 0,1705 5,8661
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2533,18 8719,74 0,2905 3,4422
WMH->WMZ 360,43 100,50 3,5864 0,2788
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 79,54 4,29 18,5408 0,0539
WMH->WMR 64,41 1176,12 0,0548 18,2599
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 250,00 7,82 31,9693 0,0313
WMX->WMH 5,59 174,69 0,0320 31,2504
WMZ->WML 1276,05 20016,47 0,0638 15,6863
WML->WMZ 17133,61 1089,55 15,7254 0,0636
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 9618,28 2417,50 3,9786 0,2513
WML->WMR 1307,36 5204,62 0,2512 3,9810
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 4000,00 26,49 151,0004 0,0066
WMX->WML 6,64 996,99 0,0067 150,1491
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 09.11.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 69358,77 4449874,03 0,0156 64,1573
WMR->WMZ 2426344,96 37681,53 64,3908 0,0155
WMZ->WME 5076,96 4619,01 1,0991 0,9098
WME->WMZ 23015,80 25150,66 0,9151 1,0928
WME->WMR 2443,96 171112,29 0,0143 70,0144
WMR->WME 14311,43 203,74 70,2436 0,0142
WMZ->WMU 80,63 2361,35 0,0341 29,2862
WMU->WMZ 3552,51 120,54 29,4716 0,0339
WMR->WMU 14414,08 6444,80 2,2365 0,4471
WMU->WMR 1936,32 4259,38 0,4546 2,1997
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 7,59 240,56 0,0316 31,6943
WMY->WMZ 1388115,11 136,40 10176,7970 0,0001
WMZ->WMY 377,43 3799830,55 0,0001 10067,6431
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 5370,23 2753,16 1,9506 0,5127
WMZ->WMB 3305,34 6409,97 0,5157 1,9393
WMB->WME 13,11 6,04 2,1705 0,4607
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 59345,45 1791,28 33,1302 0,0302
WMB->WMR 3170,33 104119,33 0,0304 32,8418
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 2,31 109,94 0,0210 47,5931
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 2,58 7948,00 0,0003 3080,6202
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 89705,61 10006,14 8,9651 0,1115
WMX->WMZ 20163,24 179444,19 0,1124 8,8996
WME->WMX 3,67 0,45 8,1556 0,1226
WMX->WME 0,88 7,16 0,1229 8,1364
WMR->WMX 435188,43 750,30 580,0192 0,0017
WMX->WMR 831,38 477918,72 0,0017 574,8499
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 5469,00 14,46 378,2158 0,0026
WMZ->WMK 10,59 3968,96 0,0027 374,7838
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 7,10 2906,41 0,0024 409,3535
WMR->WMK 116,78 685,80 0,1703 5,8726
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,05 860,60 0,0001 17212,0000
WMK->WMG 1152,22 0,06 19203,6667 0,0001
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 126,97 452,46 0,2806 3,5635
WMH->WMZ 154,51 42,95 3,5974 0,2780
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 274,35 15,06 18,2171 0,0549
WMH->WMR 2056,15 35843,06 0,0574 17,4321
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 44,10 1,35 32,6667 0,0306
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 654,98 10605,86 0,0618 16,1926
WML->WMZ 17630,49 1082,07 16,2933 0,0614
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 8661,07 2228,01 3,8874 0,2572
WML->WMR 1393,93 5321,28 0,2620 3,8175
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 1,63 226,20 0,0072 138,7730
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000