Đăng ký
Thống kê 25.04.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 500281,66 32651729,90 0,0153 65,2667
WMR->WMZ 25177805,26 384282,22 65,5190 0,0153
WMZ->WME 12940,83 11331,65 1,1420 0,8757
WME->WMZ 28027,90 31917,25 0,8781 1,1388
WME->WMR 7212,58 534182,69 0,0135 74,0626
WMR->WME 316644,27 4242,68 74,6331 0,0134
WMZ->WMU 992,50 30110,85 0,0330 30,3384
WMU->WMZ 20788,01 681,64 30,4971 0,0328
WMR->WMU 45658,51 21071,95 2,1668 0,4615
WMU->WMR 11350,53 24285,58 0,4674 2,1396
WMU->WME 153,90 4,37 35,2174 0,0284
WME->WMU 35,15 1233,56 0,0285 35,0942
WMB->WMZ 31442,12 15804,41 1,9895 0,5027
WMZ->WMB 2201,30 4363,94 0,5044 1,9824
WMB->WME 38319,85 16478,22 2,3255 0,4300
WME->WMB 392,46 874,06 0,4490 2,2271
WMR->WMB 153267,04 4654,56 32,9284 0,0304
WMB->WMR 6618,02 216479,52 0,0306 32,7106
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 80236,18 14422,35 5,5633 0,1797
WMX->WMZ 25175,96 139412,18 0,1806 5,5375
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 510945,06 1409,61 362,4726 0,0028
WMX->WMR 559,63 201526,15 0,0028 360,1061
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 2,94 429,48 0,0068 146,0816
WMK->WMZ 53485,46 141,74 377,3491 0,0027
WMZ->WMK 31,80 11915,23 0,0027 374,6928
WMK->WME 4077,81 9,50 429,2432 0,0023
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 14994,18 86997,83 0,1724 5,8021
WMK->WMR 190042,18 32556,24 5,8374 0,1713
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4162,33 14714,34 0,2829 3,5351
WMH->WMZ 12047,98 3298,51 3,6526 0,2738
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 13791,59 758,87 18,1739 0,0550
WMH->WMR 81,80 1473,74 0,0555 18,0164
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 109,01 5,39 20,2245 0,0494
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 508,72 6677,61 0,0762 13,1263
WML->WMZ 3327,00 244,03 13,6336 0,0733
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 14222,48 2869,76 4,9560 0,2018
WML->WMR 9649,57 47337,74 0,2038 4,9057
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1209,88 16,80 72,0167 0,0139
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 24.04.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 533777,61 34814118,65 0,0153 65,2221
WMR->WMZ 16631493,03 254374,91 65,3818 0,0153
WMZ->WME 8259,41 7216,49 1,1445 0,8737
WME->WMZ 849,51 970,33 0,8755 1,1422
WME->WMR 6983,18 519056,41 0,0135 74,3295
WMR->WME 1879201,75 24905,53 75,4532 0,0133
WMZ->WMU 1471,98 45465,75 0,0324 30,8875
WMU->WMZ 10433,38 334,24 31,2152 0,0320
WMR->WMU 11596,08 5524,68 2,0990 0,4764
WMU->WMR 4566,26 9554,08 0,4779 2,0923
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 32143,54 16201,95 1,9839 0,5040
WMZ->WMB 4762,89 9415,03 0,5059 1,9767
WMB->WME 4534,36 1950,02 2,3253 0,4301
WME->WMB 204,53 447,74 0,4568 2,1891
WMR->WMB 174467,83 5314,14 32,8309 0,0305
WMB->WMR 8148,76 266597,24 0,0306 32,7163
WMZ->WMG 117,06 2,84 41,2183 0,0243
WMG->WMZ 3,07 122,53 0,0251 39,9121
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 462525,92 82182,98 5,6280 0,1777
WMX->WMZ 46270,67 255831,80 0,1809 5,5290
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 816167,10 2247,11 363,2075 0,0028
WMX->WMR 3663,74 1319718,14 0,0028 360,2106
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 29634,61 78,59 377,0786 0,0027
WMZ->WMK 23,30 8682,99 0,0027 372,6605
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 73105,87 419938,29 0,1741 5,7442
WMK->WMR 1895777,98 322217,02 5,8835 0,1700
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 20,90 231,88 0,0901 11,0947
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 44481,06 234,33 189,8223 0,0053
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 17274,55 61951,30 0,2788 3,5863
WMH->WMZ 142022,21 39465,86 3,5986 0,2779
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 42641,56 2371,58 17,9802 0,0556
WMH->WMR 35357,01 620906,74 0,0569 17,5611
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 150,30 7,69 19,5449 0,0512
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 6448,69 85736,62 0,0752 13,2952
WML->WMZ 37970,39 2877,75 13,1945 0,0758
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 139768,02 28175,34 4,9607 0,2016
WML->WMR 38313,25 187226,22 0,2046 4,8867
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 101,09 14,96 6,7574 0,1480
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 73389,78 1018,68 72,0440 0,0139
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 23.04.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 426589,30 27816705,13 0,0153 65,2072
WMR->WMZ 30654435,98 468762,75 65,3944 0,0153
WMZ->WME 25681,10 22415,53 1,1457 0,8728
WME->WMZ 4811,73 5496,17 0,8755 1,1422
WME->WMR 11872,03 881417,27 0,0135 74,2432
WMR->WME 206447,24 2773,37 74,4391 0,0134
WMZ->WMU 460,67 14400,93 0,0320 31,2608
WMU->WMZ 20119,57 637,22 31,5740 0,0317
WMR->WMU 149761,18 68665,99 2,1810 0,4585
WMU->WMR 13676,06 28350,68 0,4824 2,0730
WMU->WME 2737,17 75,68 36,1677 0,0276
WME->WMU 85,12 2933,96 0,0290 34,4685
WMB->WMZ 15775,37 7949,16 1,9845 0,5039
WMZ->WMB 3474,80 6878,86 0,5051 1,9796
WMB->WME 14281,94 6130,25 2,3297 0,4292
WME->WMB 175,48 387,00 0,4534 2,2054
WMR->WMB 134971,95 4104,72 32,8821 0,0304
WMB->WMR 4232,18 138694,80 0,0305 32,7715
WMZ->WMG 14,54 0,35 41,5429 0,0241
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 651188,97 114816,91 5,6715 0,1763
WMX->WMZ 56061,26 315401,82 0,1777 5,6260
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1922656,00 5219,83 368,3369 0,0027
WMX->WMR 9687,21 3519227,18 0,0028 363,2859
WMU->WMX 130,00 0,56 232,1429 0,0043
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 107,88 40235,92 0,0027 372,9692
WMK->WME 326,46 0,76 429,5526 0,0023
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 24632,12 140721,88 0,1750 5,7129
WMK->WMR 460000,93 79572,62 5,7809 0,1730
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 6175,01 3,00 2058,3367 0,0005
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 21418,14 71447,14 0,2998 3,3358
WMH->WMZ 5576,63 1700,07 3,2802 0,3049
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 92621,15 4645,49 19,9379 0,0502
WMH->WMR 8314,56 161429,70 0,0515 19,4153
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 567,73 31,02 18,3021 0,0546
WMX->WMH 2,92 54,59 0,0535 18,6952
WMZ->WML 2374,27 29216,22 0,0813 12,3053
WML->WMZ 6813,98 535,72 12,7193 0,0786
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 25431,90 4948,59 5,1392 0,1946
WML->WMR 12229,17 63060,97 0,1939 5,1566
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1707,32 24,16 70,6672 0,0142
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000