Đăng ký
Thống kê 03.08.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 15 545,33 12 938,75 1,2015 0,8323
WME->WMZ 2 544,53 3 060,31 0,8315 1,2027
WMY->WMZ 19 824 258,28 1 866,13 10623,1925 0,0001
WMZ->WMY 556,97 5 819 895,41 0,0001 10449,2081
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3 008,22 1 284,02 2,3428 0,4268
WMZ->WMB 2 869,83 6 695,87 0,4286 2,3332
WMB->WME 19,24 6,76 2,8462 0,3514
WME->WMB 51,60 140,21 0,3680 2,7172
WMZ->WMG 131,50 2,27 57,9295 0,0173
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 440 214,67 11 480,54 38,3444 0,0261
WMX->WMZ 4 263,55 162 160,16 0,0263 38,0341
WMK->WMZ 45 204,90 110,00 410,9536 0,0024
WMZ->WMK 261,18 104 211,99 0,0025 399,0045
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2 167,53 3 676,56 0,5896 1,6962
WMH->WMZ 5 860,80 3 237,79 1,8101 0,5524
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 5 397,47 38 585,88 0,1399 7,1489
WML->WMZ 34 151,08 4 709,49 7,2515 0,1379
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 255,31 0,91 280,5604 0,0036
WMX->WML 13,21 3 546,56 0,0037 268,4754
WML->WMH 174,42 45,20 3,8588 0,2591
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 42 034,05 3 004 083,31 0,0140 71,4679
WMP->WMZ 2 466 018,24 34 119,55 72,2758 0,0138
WME->WMP 372,44 31 474,67 0,0118 84,5094
WMP->WME 9 124,43 106,11 85,9903 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 243,98 8,00 30,4975 0,0328
WMB->WMP 184,77 5 552,37 0,0333 30,0502
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 24 986,63 8,93 2798,0549 0,0004
WMX->WMP 59,00 162 013,46 0,0004 2745,9908
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 17 526,38 1 792,02 9,7802 0,1022
WML->WMP 3 047,67 29 605,78 0,1029 9,7142
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 02.08.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 924,90 773,84 1,1952 0,8367
WME->WMZ 1 817,96 2 168,28 0,8384 1,1927
WMY->WMZ 13 755 678,44 1 309,27 10506,3726 0,0001
WMZ->WMY 1 029,13 10 730 119,36 0,0001 10426,3984
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 15 839,74 6 747,15 2,3476 0,4260
WMZ->WMB 4 417,02 10 314,85 0,4282 2,3353
WMB->WME 22,49 8,34 2,6966 0,3708
WME->WMB 21,39 58,22 0,3674 2,7218
WMZ->WMG 261,86 4,50 58,1911 0,0172
WMG->WMZ 40,94 2 292,32 0,0179 55,9922
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 85 482,13 2 163,35 39,5138 0,0253
WMX->WMZ 23 627,54 930 605,69 0,0254 39,3865
WMK->WMZ 124 000,00 301,72 410,9771 0,0024
WMZ->WMK 329,13 131 100,32 0,0025 398,3238
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 36,87 65,47 0,5632 1,7757
WMH->WMZ 4 653,61 2 559,40 1,8182 0,5500
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 1,04 74,41 0,0140 71,5481
WMZ->WML 4 417,30 30 546,59 0,1446 6,9152
WML->WMZ 43 115,74 6 130,52 7,0330 0,1422
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 16,69 0,06 278,1667 0,0036
WMX->WML 6,63 1 730,28 0,0038 260,9774
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 53 892,93 3 858 542,80 0,0140 71,5965
WMP->WMZ 2 008 825,51 27 834,36 72,1707 0,0139
WME->WMP 173,05 14 771,97 0,0117 85,3624
WMP->WME 22 779,30 264,40 86,1547 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 2 414,42 79,14 30,5082 0,0328
WMB->WMP 44,38 1 333,09 0,0333 30,0381
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 15 553,61 5,45 2853,8734 0,0004
WMX->WMP 336,93 956 925,85 0,0004 2840,1325
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 13 480,76 1 323,31 10,1872 0,0982
WML->WMP 1 244,71 12 207,75 0,1020 9,8077
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 01.08.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 700,74 1 425,94 1,1927 0,8384
WME->WMZ 962,91 1 144,07 0,8417 1,1881
WMY->WMZ 16 784 817,00 1 599,16 10496,0210 0,0001
WMZ->WMY 1 665,69 17 350 753,45 0,0001 10416,5562
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 4 842,25 2 062,13 2,3482 0,4259
WMZ->WMB 3 795,29 8 869,16 0,4279 2,3369
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 113,03 1,92 58,8698 0,0170
WMG->WMZ 35,89 2 092,05 0,0172 58,2906
WME->WMG 11,45 0,22 52,0455 0,0192
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 214 452,24 5 163,42 41,5330 0,0241
WMX->WMZ 2 942,50 120 992,45 0,0243 41,1189
WMK->WMZ 8 256,93 19,99 413,0530 0,0024
WMZ->WMK 116,60 46 526,33 0,0025 399,0251
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,10 2 224,69 0,0000 22246,9000
WMZ->WMH 2 729,33 4 746,11 0,5751 1,7389
WMH->WMZ 1 694,06 923,30 1,8348 0,5450
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 31,54 0,40 78,8500 0,0127
WMX->WMH 0,37 27,11 0,0136 73,2703
WMZ->WML 9 384,64 64 384,13 0,1458 6,8606
WML->WMZ 18 842,43 2 704,21 6,9678 0,1435
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,57 158,50 0,0036 278,0702
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 29 209,19 2 086 828,35 0,0140 71,4442
WMP->WMZ 787 929,61 10 948,37 71,9678 0,0139
WME->WMP 191,14 16 171,73 0,0118 84,6067
WMP->WME 3 745,56 43,51 86,0850 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 10 572,50 346,73 30,4920 0,0328
WMB->WMP 205,66 6 199,36 0,0332 30,1437
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 69 767,18 23,70 2943,7629 0,0003
WMX->WMP 187,26 549 066,73 0,0003 2932,1090
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 7 332,81 717,01 10,2269 0,0978
WML->WMP 1 332,65 13 309,73 0,1001 9,9874
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000