Đăng ký
Thống kê 26.02.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 822,07 689,90 1,1916 0,8392
WME->WMZ 1 141,85 1 353,59 0,8436 1,1854
WMY->WMZ 1 474 292,88 131,46 11214,7640 0,0001
WMZ->WMY 92,58 1 019 480,57 0,0001 11011,8878
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 56,32 22,91 2,4583 0,4068
WMZ->WMB 151,59 371,45 0,4081 2,4504
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 19 086,73 395,33 48,2805 0,0207
WMX->WMZ 2 537,38 120 577,95 0,0210 47,5207
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5 138,96 9 939,50 0,5170 1,9341
WMH->WMZ 927,79 478,47 1,9391 0,5157
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 706,24 3 811,77 0,1853 5,3973
WML->WMZ 59 786,64 10 899,36 5,4853 0,1823
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 934,48 72 045,11 0,0130 77,0965
WMP->WMZ 202 259,77 2 599,07 77,8201 0,0129
WME->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WME 970,00 10,41 93,1796 0,0107
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 600,48 18,79 31,9574 0,0313
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 137 028,49 37,80 3625,0923 0,0003
WMX->WMP 11,30 41 870,77 0,0003 3705,3779
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 1 000,00 63,01 15,8705 0,0630
WML->WMP 201,84 2 866,23 0,0704 14,2005
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 25.02.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 23 924,38 19 936,36 1,2000 0,8333
WME->WMZ 8 677,78 10 321,71 0,8407 1,1894
WMY->WMZ 19 861 784,24 1 778,98 11164,7035 0,0001
WMZ->WMY 1 398,23 15 402 136,24 0,0001 11015,4526
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 13 508,51 5 460,35 2,4739 0,4042
WMZ->WMB 8 372,26 20 594,76 0,4065 2,4599
WMB->WME 3,48 1,17 2,9744 0,3362
WME->WMB 5,00 14,23 0,3514 2,8460
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 28,26 1 600,31 0,0177 56,6281
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 336 107,43 6 746,09 49,8226 0,0201
WMX->WMZ 12 736,97 633 277,76 0,0201 49,7197
WMK->WMZ 117 131,89 265,48 441,2080 0,0023
WMZ->WMK 204,11 82 333,09 0,0025 403,3761
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5 590,72 10 203,03 0,5479 1,8250
WMH->WMZ 3 125,96 1 689,51 1,8502 0,5405
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 8 647,43 43 630,43 0,1982 5,0455
WML->WMZ 71 126,37 13 613,38 5,2247 0,1914
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,23 59,54 0,0039 258,8696
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 15,29 44,19 0,3460 2,8901
WMZ->WMP 8 527,58 658 991,69 0,0129 77,2777
WMP->WMZ 9 428 853,77 121 486,20 77,6125 0,0129
WME->WMP 1 196,69 107 929,32 0,0111 90,1899
WMP->WME 88 367,58 962,52 91,8086 0,0109
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 12 747,98 398,86 31,9610 0,0313
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 102,13 0,02 5106,5000 0,0002
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 242 273,48 63,05 3842,5611 0,0003
WMX->WMP 91,27 345 887,33 0,0003 3789,7155
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 2 252,57 160,26 14,0557 0,0711
WML->WMP 1 306,48 18 402,79 0,0710 14,0858
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 24.02.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 62 702,07 52 286,06 1,1992 0,8339
WME->WMZ 3 174,86 3 780,98 0,8397 1,1909
WMY->WMZ 28 145 564,51 2 513,36 11198,3817 0,0001
WMZ->WMY 1 221,69 13 524 095,71 0,0001 11069,9897
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 16 611,63 6 675,62 2,4884 0,4019
WMZ->WMB 5 516,38 13 624,65 0,4049 2,4699
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 396,00 6,81 58,1498 0,0172
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 703 085,07 14 201,82 49,5067 0,0202
WMX->WMZ 11 604,98 571 309,75 0,0203 49,2297
WMK->WMZ 5 960,00 13,36 446,1078 0,0022
WMZ->WMK 1 209,86 481 794,39 0,0025 398,2233
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 7 384,00 13 863,04 0,5326 1,8774
WMH->WMZ 9 568,91 5 215,43 1,8347 0,5450
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,46 42,06 0,0109 91,4348
WMZ->WML 24 126,76 125 391,28 0,1924 5,1972
WML->WMZ 64 760,87 11 962,25 5,4138 0,1847
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1 000,00 3,58 279,3296 0,0036
WMX->WML 5,24 1 330,79 0,0039 253,9676
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 16,57 47,91 0,3459 2,8914
WMZ->WMP 4 406,30 342 750,13 0,0129 77,7864
WMP->WMZ 6 181 302,52 79 499,43 77,7528 0,0129
WME->WMP 1 132,02 103 714,58 0,0109 91,6190
WMP->WME 27 810,85 296,92 93,6645 0,0107
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 13 793,83 437,50 31,5288 0,0317
WMB->WMP 16,72 509,94 0,0328 30,4988
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 562 275,60 147,25 3818,5100 0,0003
WMX->WMP 126,81 477 371,44 0,0003 3764,4621
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 17,00 0,30 56,6667 0,0176
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 14 680,33 963,89 15,2303 0,0657
WML->WMP 560,99 7 396,43 0,0758 13,1846
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000