Đăng ký
Thống kê 24.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 6133,09 407426,69 0,0151 66,4309
WMR->WMZ 753487,41 11307,67 66,6351 0,0150
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMR 12,77 954,17 0,0134 74,7197
WMR->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMZ 715,00 20,14 35,5015 0,0282
WMR->WMU 1617,68 857,38 1,8868 0,5300
WMU->WMR 805,00 1490,47 0,5401 1,8515
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 5,00 197,68 0,0253 39,5360
WMB->WMZ 187,50 93,23 2,0112 0,4972
WMZ->WMB 43,16 86,44 0,4993 2,0028
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 116,03 3,50 33,1514 0,0302
WMB->WMR 245,56 8108,73 0,0303 33,0214
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 3293,19 807,62 4,0776 0,2452
WMX->WMZ 2290,64 9290,31 0,2466 4,0558
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 163788,89 603,69 271,3129 0,0037
WMX->WMR 2196,82 595365,90 0,0037 271,0126
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 675678,96 1815,29 372,2154 0,0027
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 119860,62 676015,80 0,1773 5,6400
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 728,13 4958,17 0,1469 6,8095
WMH->WMZ 77,07 11,15 6,9121 0,1447
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 2394,24 248,31 9,6421 0,1037
WMH->WMR 558,01 5238,91 0,1065 9,3886
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 94,13 1879,70 0,0501 19,9692
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 23.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 145912,88 9682595,83 0,0151 66,3587
WMR->WMZ 13195344,57 198246,05 66,5604 0,0150
WMZ->WME 995,97 877,28 1,1353 0,8808
WME->WMZ 12374,77 14033,89 0,8818 1,1341
WME->WMR 5329,15 399105,49 0,0134 74,8910
WMR->WME 103902,29 1382,05 75,1798 0,0133
WMZ->WMU 257,28 9069,25 0,0284 35,2505
WMU->WMZ 9105,77 255,55 35,6320 0,0281
WMR->WMU 63520,12 33830,23 1,8776 0,5326
WMU->WMR 12555,84 23468,55 0,5350 1,8691
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 6636,35 3286,12 2,0195 0,4952
WMZ->WMB 4392,34 8810,95 0,4985 2,0060
WMB->WME 14,43 6,25 2,3088 0,4331
WME->WMB 28,00 63,56 0,4405 2,2700
WMR->WMB 128172,75 3870,32 33,1168 0,0302
WMB->WMR 3283,45 108432,05 0,0303 33,0238
WMZ->WMG 42,36 1,00 42,3600 0,0236
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 154269,13 38748,83 3,9813 0,2512
WMX->WMZ 12829,65 50225,63 0,2554 3,9148
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1584424,06 6032,83 262,6336 0,0038
WMX->WMR 5044,00 1314975,61 0,0038 260,7010
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 1071047,36 2878,08 372,1395 0,0027
WMZ->WMK 2,00 736,64 0,0027 368,3200
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 33666,41 189593,00 0,1776 5,6315
WMK->WMR 1000268,00 175730,92 5,6920 0,1757
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 3,96 0,22 18,0000 0,0556
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 30,00 271,11 0,1107 9,0370
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4712,23 32769,53 0,1438 6,9541
WMH->WMZ 1608,68 228,31 7,0460 0,1419
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 11894,06 1238,43 9,6041 0,1041
WMH->WMR 1100,40 10610,56 0,1037 9,6425
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 775,65 15609,05 0,0497 20,1238
WML->WMZ 5404,33 262,20 20,6115 0,0485
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 168968,63 51478,80 3,2823 0,3047
WML->WMR 6105,68 19369,72 0,3152 3,1724
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 22.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 401960,56 26593914,12 0,0151 66,1605
WMR->WMZ 17308118,48 260987,77 66,3177 0,0151
WMZ->WME 6144,13 5389,36 1,1400 0,8772
WME->WMZ 1911,70 2173,07 0,8797 1,1367
WME->WMR 2864,78 214517,99 0,0134 74,8811
WMR->WME 111272,08 1476,66 75,3539 0,0133
WMZ->WMU 496,99 17558,75 0,0283 35,3302
WMU->WMZ 43456,28 1221,15 35,5864 0,0281
WMR->WMU 54302,78 28981,87 1,8737 0,5337
WMU->WMR 47913,38 88350,60 0,5423 1,8440
WMU->WME 250,00 6,04 41,3907 0,0242
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 17642,13 8705,15 2,0266 0,4934
WMZ->WMB 9441,43 18909,26 0,4993 2,0028
WMB->WME 10,42 4,51 2,3104 0,4328
WME->WMB 37,23 84,51 0,4405 2,2699
WMR->WMB 123956,65 3754,21 33,0180 0,0303
WMB->WMR 4410,89 144614,76 0,0305 32,7858
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 8,93 366,74 0,0243 41,0683
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 4376,98 1,53 2860,7712 0,0003
WMG->WMR 1,38 3771,39 0,0004 2732,8913
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 70067,81 17954,61 3,9025 0,2562
WMX->WMZ 26765,94 104184,50 0,2569 3,8924
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 911344,88 3542,76 257,2415 0,0039
WMX->WMR 3248,30 829554,34 0,0039 255,3811
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 1,86 679,57 0,0027 365,3602
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 20055,01 112265,24 0,1786 5,5979
WMK->WMR 195238,00 34452,09 5,6669 0,1765
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 327,40 2293,68 0,1427 7,0057
WMH->WMZ 2465,60 351,69 7,0107 0,1426
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 19622,89 2043,42 9,6030 0,1041
WMH->WMR 700,58 6470,92 0,1083 9,2365
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 539,54 10937,00 0,0493 20,2710
WML->WMZ 1449,71 69,54 20,8471 0,0480
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 35695,13 11225,06 3,1800 0,3145
WML->WMR 9650,80 30921,77 0,3121 3,2041
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000