Đăng ký
Thống kê 19.09.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 3 593,67 262 330,18 0,0137 72,9978
WMR->WMZ 60 478,82 825,44 73,2686 0,0136
WMZ->WME 2 253,16 1 907,83 1,1810 0,8467
WME->WMZ 1 659,35 1 953,05 0,8496 1,1770
WME->WMR 179,83 15 422,26 0,0117 85,7602
WMR->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 5 628 062,72 516,07 10905,6189 0,0001
WMZ->WMY 244,37 2 656 736,09 0,0001 10871,7768
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 8,62 3,54 2,4350 0,4107
WMZ->WMB 610,74 1 470,72 0,4153 2,4081
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 747,08 24,52 30,4682 0,0328
WMB->WMR 25,18 758,02 0,0332 30,1041
WMZ->WMG 32,10 0,50 64,2000 0,0156
WMG->WMZ 0,50 32,00 0,0156 64,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 6 099,40 538,06 11,3359 0,0882
WMX->WMZ 917,33 10 323,21 0,0889 11,2535
WMR->WMX 58 692,09 71,00 826,6492 0,0012
WMX->WMR 17,96 14 680,85 0,0012 817,4193
WMK->WMZ 194,53 0,46 422,8913 0,0024
WMZ->WMK 211,00 86 305,80 0,0024 409,0322
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1 145,33 6 317,54 0,1813 5,5159
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 341,61 6 947,56 0,0492 20,3377
WML->WMZ 1 275,32 61,92 20,5963 0,0486
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 2,46 554,71 0,0044 225,4919
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 2 951,18 219 546,78 0,0134 74,3929
WMP->WMZ 29 337,52 392,03 74,8349 0,0134
WME->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 5 000,00 158,79 31,4881 0,0318
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 6 200,00 7,30 849,3151 0,0012
WMX->WMP 25,94 21 661,93 0,0012 835,0783
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 18.09.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 33 284,20 2 430 031,95 0,0137 73,0086
WMR->WMZ 4 683 754,40 63 919,21 73,2762 0,0136
WMZ->WME 3 619,54 3 065,80 1,1806 0,8470
WME->WMZ 3 766,77 4 432,47 0,8498 1,1767
WME->WMR 338,07 29 004,70 0,0117 85,7950
WMR->WME 42 414,36 494,62 85,7514 0,0117
WMY->WMZ 19 613 981,79 1 807,83 10849,4614 0,0001
WMZ->WMY 1 004,02 10 765 470,68 0,0001 10722,3668
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 10 247,32 4 253,96 2,4089 0,4151
WMZ->WMB 8 238,23 19 680,49 0,4186 2,3889
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 34,74 97,91 0,3548 2,8184
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 111 100,00 721,46 153,9933 0,0065
WMR->WMB 31 161,75 1 030,72 30,2330 0,0331
WMB->WMR 679,23 20 358,32 0,0334 29,9726
WMZ->WMG 326,35 5,10 63,9902 0,0156
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 711,50 0,15 4743,3333 0,0002
WMG->WMR 0,20 940,00 0,0002 4700,0000
WMZ->WMX 114 141,74 10 057,33 11,3491 0,0881
WMX->WMZ 29 814,97 336 166,52 0,0887 11,2751
WMR->WMX 77 518,79 93,94 825,1947 0,0012
WMX->WMR 2 231,04 1 820 458,36 0,0012 815,9685
WMK->WMZ 364 825,71 890,53 409,6726 0,0024
WMZ->WMK 81,80 32 841,33 0,0025 401,4833
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 2 811,46 15 184,59 0,1852 5,4010
WMK->WMR 8 922,29 1 585,66 5,6269 0,1777
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 191,08 788,45 0,2423 4,1263
WMH->WMZ 765,27 181,68 4,2122 0,2374
WMR->WMH 5 999,25 344,45 17,4169 0,0574
WMH->WMR 4,53 71,53 0,0633 15,7903
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 115,73 2,45 47,2367 0,0212
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1 758,41 36 090,82 0,0487 20,5247
WML->WMZ 110 374,49 5 376,08 20,5307 0,0487
WMR->WML 1 169,63 342,03 3,4197 0,2924
WML->WMR 1 454,14 5 088,88 0,2857 3,4996
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1 795,53 7,88 227,8591 0,0044
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 273,06 56,45 4,8372 0,2067
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 18 659,02 1 384 792,81 0,0135 74,2157
WMP->WMZ 1 032 640,84 13 835,96 74,6346 0,0134
WME->WMP 3,02 258,36 0,0117 85,5497
WMP->WME 7 730,19 89,91 85,9770 0,0116
WMP->WMY 331,25 36 400,00 0,0091 109,8868
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 457,87 14,54 31,4904 0,0318
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 1 711,50 0,35 4890,0000 0,0002
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 135 255,47 160,14 844,6077 0,0012
WMX->WMP 152,79 126 768,32 0,0012 829,6899
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 17.09.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 24 337,61 1 768 275,24 0,0138 72,6561
WMR->WMZ 905 025,09 12 422,46 72,8539 0,0137
WMZ->WME 7 137,97 6 059,32 1,1780 0,8489
WME->WMZ 8 893,39 10 444,58 0,8515 1,1744
WME->WMR 138,49 11 718,30 0,0118 84,6148
WMR->WME 19 418,23 228,92 84,8254 0,0118
WMY->WMZ 16 005 847,61 1 482,24 10798,4183 0,0001
WMZ->WMY 741,15 7 931 354,26 0,0001 10701,4157
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 14 120,35 5 811,83 2,4296 0,4116
WMZ->WMB 6 832,10 16 513,83 0,4137 2,4171
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 12,50 34,55 0,3618 2,7640
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 90 000,00 584,41 154,0015 0,0065
WMR->WMB 23 045,50 770,93 29,8931 0,0335
WMB->WMR 237,58 7 001,67 0,0339 29,4708
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 6,28 395,30 0,0159 62,9459
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,05 220,84 0,0002 4416,8000
WMZ->WMX 422 329,75 37 408,82 11,2896 0,0886
WMX->WMZ 40 489,45 454 493,77 0,0891 11,2250
WMR->WMX 74 121,31 88,57 836,8670 0,0012
WMX->WMR 202,47 165 187,90 0,0012 815,8636
WMK->WMZ 3 142,23 7,65 410,7490 0,0024
WMZ->WMK 267,92 108 556,16 0,0025 405,1812
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 2 075,81 11 190,50 0,1855 5,3909
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 349,21 1 439,51 0,2426 4,1222
WMH->WMZ 908,84 210,39 4,3198 0,2315
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 686,30 13 780,24 0,0498 20,0790
WML->WMZ 67 990,91 3 316,87 20,4985 0,0488
WMR->WML 6 165,86 1 769,30 3,4849 0,2870
WML->WMR 1 829,27 6 462,38 0,2831 3,5328
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 343,42 71,01 4,8362 0,2068
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 12 963,99 962 466,32 0,0135 74,2415
WMP->WMZ 980 164,40 13 149,04 74,5427 0,0134
WME->WMP 51,50 4 414,31 0,0117 85,7148
WMP->WME 55 446,87 630,43 87,9509 0,0114
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 796,02 25,27 31,5006 0,0317
WMB->WMP 2,26 70,88 0,0319 31,3628
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 84 502,25 100,75 838,7320 0,0012
WMX->WMP 224,81 186 351,04 0,0012 828,9268
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000