Đăng ký
Thống kê 22.10.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 594,04 1 365,14 1,1677 0,8564
WME->WMZ 2 893,74 3 363,29 0,8604 1,1623
WMY->WMZ 8 523 734,11 799,18 10665,5999 0,0001
WMZ->WMY 345,45 3 644 805,40 0,0001 10550,8913
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 2 278,75 998,51 2,2822 0,4382
WMZ->WMB 3 427,71 7 801,72 0,4394 2,2761
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 29,38 79,02 0,3718 2,6896
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 66 455,51 1 065,68 62,3597 0,0160
WMX->WMZ 693,90 43 006,48 0,0161 61,9779
WMK->WMZ 282 885,00 698,17 405,1807 0,0025
WMZ->WMK 1 743,64 699 179,06 0,0025 400,9882
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 540,08 847,17 0,6375 1,5686
WMH->WMZ 165,37 101,56 1,6283 0,6141
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 6 452,73 32 593,02 0,1980 5,0510
WML->WMZ 26 772,98 5 280,88 5,0698 0,1972
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 226,69 0,72 314,8472 0,0032
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 23,47 74,95 0,3131 3,1934
WMZ->WMP 46 759,69 3 250 741,75 0,0144 69,5202
WMP->WMZ 687 399,05 9 833,44 69,9042 0,0143
WME->WMP 572,36 45 993,32 0,0124 80,3573
WMP->WME 1 190,00 14,64 81,2842 0,0123
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 12 384,40 398,83 31,0518 0,0322
WMB->WMP 75,00 2 219,58 0,0338 29,5944
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 18 780,24 4,38 4287,7260 0,0002
WMX->WMP 125,80 528 923,36 0,0002 4204,4782
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 5 135,95 112,19 45,7790 0,0218
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 34 663,04 2 623,41 13,2130 0,0757
WML->WMP 3 750,10 49 721,70 0,0754 13,2588
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 21.10.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 4 044,67 3 468,31 1,1662 0,8575
WME->WMZ 7 883,28 9 158,37 0,8608 1,1617
WMY->WMZ 10 192 845,81 956,16 10660,1885 0,0001
WMZ->WMY 1 739,72 18 357 073,81 0,0001 10551,7404
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 8 586,83 3 752,62 2,2882 0,4370
WMZ->WMB 4 340,49 9 873,32 0,4396 2,2747
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 7,35 434,29 0,0169 59,0871
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 318 824,70 4 953,37 64,3652 0,0155
WMX->WMZ 17 552,86 1 126 916,29 0,0156 64,2013
WMK->WMZ 379 507,59 933,20 406,6734 0,0025
WMZ->WMK 1 147,12 460 541,08 0,0025 401,4759
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 18 595 500,00 805,00 23100,0000 0,0000
WMZ->WMV 206,15 4 659 426,44 0,0000 22602,1171
WMZ->WMH 74,63 114,02 0,6545 1,5278
WMH->WMZ 1 987,05 1 250,98 1,5884 0,6296
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 63 368,82 309 578,28 0,2047 4,8853
WML->WMZ 156 581,65 31 253,60 5,0100 0,1996
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 90,00 0,28 321,4286 0,0031
WMX->WML 10,48 3 275,05 0,0032 312,5048
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 53 605,78 3 739 524,12 0,0143 69,7597
WMP->WMZ 1 851 955,25 26 472,54 69,9576 0,0143
WME->WMP 67,00 5 376,53 0,0125 80,2467
WMP->WME 25 187,50 309,77 81,3103 0,0123
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 3 949,24 126,92 31,1160 0,0321
WMB->WMP 394,54 11 796,52 0,0334 29,8994
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 170 536,10 38,04 4483,0731 0,0002
WMX->WMP 169,18 736 987,64 0,0002 4356,2338
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 2 109,94 47,78 44,1595 0,0226
WMH->WMP 63,18 2 723,62 0,0232 43,1089
WMP->WML 73 097,05 5 229,74 13,9772 0,0715
WML->WMP 5 427,15 73 656,97 0,0737 13,5719
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 20.10.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 4 034,32 3 441,87 1,1721 0,8531
WME->WMZ 625,00 727,78 0,8588 1,1644
WMY->WMZ 12 147 690,75 1 136,73 10686,5225 0,0001
WMZ->WMY 1 299,38 13 748 746,83 0,0001 10581,0054
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 15 104,48 6 592,68 2,2911 0,4365
WMZ->WMB 3 140,03 7 175,90 0,4376 2,2853
WMB->WME 174,26 64,62 2,6967 0,3708
WME->WMB 15,98 42,98 0,3718 2,6896
WMZ->WMG 709,67 11,91 59,5861 0,0168
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1 820 902,35 28 503,97 63,8824 0,0157
WMX->WMZ 9 112,09 580 953,47 0,0157 63,7563
WMK->WMZ 447 776,79 1 100,59 406,8516 0,0025
WMZ->WMK 2 950,32 1 191 287,75 0,0025 403,7826
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 174,35 3 948 870,00 0,0000 22649,0966
WMZ->WMH 2 052,32 3 213,76 0,6386 1,5659
WMH->WMZ 392,39 245,89 1,5958 0,6266
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 115 086,53 592 248,68 0,1943 5,1461
WML->WMZ 64 148,31 12 271,09 5,2276 0,1913
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 148,15 0,43 344,5349 0,0029
WMX->WML 10,89 3 423,11 0,0032 314,3352
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 33,76 107,98 0,3127 3,1985
WMZ->WMP 37 892,02 2 647 734,65 0,0143 69,8758
WMP->WMZ 2 114 242,38 30 196,16 70,0169 0,0143
WME->WMP 147,44 11 890,48 0,0124 80,6462
WMP->WME 3 060,47 37,56 81,4822 0,0123
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 19 530,49 634,99 30,7572 0,0325
WMB->WMP 360,00 10 929,21 0,0329 30,3589
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 608 762,58 136,25 4467,9822 0,0002
WMX->WMP 304,16 1 329 828,79 0,0002 4372,1357
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 2 875,73 63,79 45,0812 0,0222
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 88 095,34 6 277,91 14,0326 0,0713
WML->WMP 2 282,20 30 263,81 0,0754 13,2608
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000