Đăng ký
Thống kê 16.06.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 13310,38 873057,89 0,0152 65,5923
WMR->WMZ 845740,53 12885,81 65,6335 0,0152
WMZ->WME 400,00 353,98 1,1300 0,8850
WME->WMZ 177,72 200,02 0,8885 1,1255
WME->WMR 1584,86 116513,89 0,0136 73,5168
WMR->WME 35950,19 488,98 73,5208 0,0136
WMZ->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 14,70 7,57 1,9419 0,5150
WMZ->WMB 15,16 29,33 0,5169 1,9347
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 8816,22 260,60 33,8305 0,0296
WMB->WMR 2995,25 100613,19 0,0298 33,5909
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 107185,39 12039,84 8,9026 0,1123
WMX->WMZ 662,80 5795,87 0,1144 8,7445
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1249189,12 2114,62 590,7393 0,0017
WMX->WMR 228,40 131772,52 0,0017 576,9375
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 31163,94 81,42 382,7553 0,0026
WMZ->WMK 18,84 7138,74 0,0026 378,9140
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 5929,85 34267,16 0,1730 5,7788
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 42,12 98,07 0,4295 2,3283
WMH->WMZ 10558,76 4435,20 2,3807 0,4200
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 5605,99 199,84 28,0524 0,0356
WMH->WMR 484,50 13314,98 0,0364 27,4819
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1322,55 9595,20 0,1378 7,2551
WML->WMZ 32,23 4,35 7,4092 0,1350
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 4458,99 485,66 9,1813 0,1089
WML->WMR 863,68 7642,70 0,1130 8,8490
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 15.06.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 250468,90 16424796,35 0,0152 65,5762
WMR->WMZ 6450439,54 98246,42 65,6557 0,0152
WMZ->WME 439,91 389,00 1,1309 0,8843
WME->WMZ 2679,35 3015,19 0,8886 1,1253
WME->WMR 2650,25 195728,85 0,0135 73,8530
WMR->WME 1172647,50 15754,01 74,4349 0,0134
WMZ->WMU 361,01 11047,92 0,0327 30,6028
WMU->WMZ 108208,51 3508,69 30,8401 0,0324
WMR->WMU 14983,73 6970,57 2,1496 0,4652
WMU->WMR 10097,59 21637,78 0,4667 2,1429
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 4944,80 2547,29 1,9412 0,5151
WMZ->WMB 1773,71 3429,14 0,5172 1,9333
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 80682,52 2383,53 33,8500 0,0295
WMB->WMR 3748,52 126385,23 0,0297 33,7160
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,38 1033,60 0,0004 2720,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 154428,35 17899,83 8,6274 0,1159
WMX->WMZ 14222,09 122096,78 0,1165 8,5850
WME->WMX 189,97 25,00 7,5988 0,1316
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 2036655,87 3598,66 565,9487 0,0018
WMX->WMR 1931,05 1080329,74 0,0018 559,4520
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 585528,12 1522,78 384,5126 0,0026
WMZ->WMK 1678,96 644069,58 0,0026 383,6122
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 28877,69 166863,14 0,1731 5,7783
WMK->WMR 137389,33 23635,02 5,8130 0,1720
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 412317,22 2112,86 195,1465 0,0051
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2368,82 5582,82 0,4243 2,3568
WMH->WMZ 2886,37 1212,29 2,3809 0,4200
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 17811,83 645,56 27,5913 0,0362
WMH->WMR 214,06 5853,30 0,0366 27,3442
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 4297,51 31671,83 0,1357 7,3698
WML->WMZ 943,06 128,19 7,3567 0,1359
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 96335,37 10724,73 8,9825 0,1113
WML->WMR 9099,51 81432,54 0,1117 8,9491
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 14.06.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 719297,24 47230630,34 0,0152 65,6622
WMR->WMZ 28344951,43 430602,88 65,8262 0,0152
WMZ->WME 17990,37 15787,60 1,1395 0,8776
WME->WMZ 168547,41 190283,94 0,8858 1,1290
WME->WMR 12697,66 943035,62 0,0135 74,2685
WMR->WME 323526,64 4341,52 74,5192 0,0134
WMZ->WMU 228,61 6900,41 0,0331 30,1842
WMU->WMZ 16202,70 532,21 30,4442 0,0328
WMR->WMU 27095,07 12602,56 2,1500 0,4651
WMU->WMR 4027,74 8625,75 0,4669 2,1416
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 6849,31 3537,30 1,9363 0,5164
WMZ->WMB 8198,58 15850,66 0,5172 1,9333
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 8,66 17,62 0,4915 2,0346
WMR->WMB 213107,37 6298,85 33,8327 0,0296
WMB->WMR 10534,14 354334,96 0,0297 33,6368
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 806,55 0,28 2880,5357 0,0003
WMG->WMR 21,97 59758,40 0,0004 2720,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 324988,61 38919,54 8,3503 0,1198
WMX->WMZ 78888,52 654235,48 0,1206 8,2932
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 2986934,06 5433,02 549,7742 0,0018
WMX->WMR 12724,71 6862719,69 0,0019 539,3223
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 107557,39 279,81 384,3944 0,0026
WMZ->WMK 2127,17 817803,88 0,0026 384,4563
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 39668,41 228949,87 0,1733 5,7716
WMK->WMR 14975,34 2556,36 5,8581 0,1707
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 728662,42 3733,88 195,1489 0,0051
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 64,98 155,72 0,4173 2,3964
WMH->WMZ 197,04 80,69 2,4419 0,4095
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 13222,44 484,32 27,3010 0,0366
WMH->WMR 388,21 10532,53 0,0369 27,1310
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1367,54 10114,33 0,1352 7,3960
WML->WMZ 21178,19 2748,57 7,7052 0,1298
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 9740,85 1112,57 8,7553 0,1142
WML->WMR 9072,71 78207,60 0,1160 8,6201
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 4,21 266,86 0,0158 63,3872
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000