Đăng ký
Thống kê 06.04.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 63649,99 4723164,34 0,0135 74,2053
WMR->WMZ 9391432,70 123467,92 76,0637 0,0131
WMZ->WME 16380,67 15239,59 1,0749 0,9303
WME->WMZ 19124,04 20437,59 0,9357 1,0687
WME->WMR 6155,01 484960,30 0,0127 78,7911
WMR->WME 17724,22 222,57 79,6344 0,0126
WMZ->WMU 237,12 8152,63 0,0291 34,3819
WMU->WMZ 12468,49 361,83 34,4595 0,0290
WMR->WMU 26798,01 12523,52 2,1398 0,4673
WMU->WMR 115,60 241,62 0,4784 2,0901
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 450778,04 44,42 10148,0873 0,0001
WMZ->WMY 507,84 5082297,04 0,0001 10007,6738
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 5697,58 2271,01 2,5088 0,3986
WMZ->WMB 1882,21 4692,57 0,4011 2,4931
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 99,00 261,25 0,3789 2,6389
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 70065,16 2376,02 29,4885 0,0339
WMB->WMR 11551,72 338679,63 0,0341 29,3185
WMZ->WMG 14,64 0,25 58,5600 0,0171
WMG->WMZ 0,87 47,50 0,0183 54,5977
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 281241,84 40323,31 6,9747 0,1434
WMX->WMZ 33692,20 232009,05 0,1452 6,8861
WMR->WMX 246420,71 483,76 509,3863 0,0020
WMX->WMR 427,03 216793,17 0,0020 507,6767
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 599531,59 1367,60 438,3823 0,0023
WMZ->WMK 240,28 102848,93 0,0023 428,0378
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 59,70 330,56 0,1806 5,5370
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 265,77 1118,21 0,2377 4,2074
WMH->WMZ 2663,55 617,20 4,3155 0,2317
WMR->WMH 3467,47 194,38 17,8386 0,0561
WMH->WMR 26,38 455,99 0,0579 17,2854
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 923,84 22213,80 0,0416 24,0451
WML->WMZ 2953,45 121,33 24,3423 0,0411
WMR->WML 7674,96 2571,31 2,9848 0,3350
WML->WMR 215,60 601,09 0,3587 2,7880
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 12366,48 926454,08 0,0133 74,9166
WMP->WMZ 582388,79 7673,16 75,8995 0,0132
WME->WMP 124,55 9935,19 0,0125 79,7687
WMP->WME 13352,20 161,06 82,9020 0,0121
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 4240,00 135,68 31,2500 0,0320
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 141803,21 266,29 532,5142 0,0019
WMX->WMP 63,54 33605,78 0,0019 528,8917
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 05.04.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 78583,60 5789020,80 0,0136 73,6670
WMR->WMZ 1935417,08 26114,77 74,1120 0,0135
WMZ->WME 2177,99 2023,15 1,0765 0,9289
WME->WMZ 17813,82 19092,47 0,9330 1,0718
WME->WMR 2229,80 175767,66 0,0127 78,8266
WMR->WME 37667,77 477,89 78,8210 0,0127
WMZ->WMU 102,60 3537,61 0,0290 34,4796
WMU->WMZ 873,63 25,13 34,7644 0,0288
WMR->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMR 723,00 1511,81 0,4782 2,0910
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 1302394,49 128,51 10134,5770 0,0001
WMZ->WMY 663,09 6640553,83 0,0001 10014,5589
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3484,26 1390,10 2,5065 0,3990
WMZ->WMB 2644,07 6608,83 0,4001 2,4995
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 265,61 711,12 0,3735 2,6773
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 3006,41 103,56 29,0306 0,0344
WMB->WMR 975,86 28574,38 0,0342 29,2812
WMZ->WMG 299,12 5,27 56,7590 0,0176
WMG->WMZ 0,11 6,00 0,0183 54,5455
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,92 3634,74 0,0003 3950,8043
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 196737,12 29281,57 6,7188 0,1488
WMX->WMZ 18506,96 123620,34 0,1497 6,6797
WMR->WMX 97917,89 193,41 506,2711 0,0020
WMX->WMR 1477,12 735062,09 0,0020 497,6319
WMU->WMX 3,16 0,01 316,0000 0,0032
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 63981,32 149,48 428,0260 0,0023
WMZ->WMK 0,81 348,31 0,0023 430,0123
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 27171,31 152179,14 0,1785 5,6007
WMK->WMR 347,44 61,49 5,6503 0,1770
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 13,77 58,38 0,2359 4,2397
WMH->WMZ 232,67 54,63 4,2590 0,2348
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 448,38 10977,52 0,0408 24,4826
WML->WMZ 8118,73 324,94 24,9853 0,0400
WMR->WML 436,05 153,00 2,8500 0,3509
WML->WMR 1218,02 3401,22 0,3581 2,7924
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 29,59 1,38 21,4420 0,0466
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 13547,73 1012885,26 0,0134 74,7642
WMP->WMZ 436441,01 5763,02 75,7313 0,0132
WME->WMP 119,00 9524,49 0,0125 80,0377
WMP->WME 1230,00 14,82 82,9960 0,0120
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 3909,97 124,19 31,4838 0,0318
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 8367,47 15,85 527,9161 0,0019
WMX->WMP 128,51 65589,56 0,0020 510,3849
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 04.04.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 81751,89 6079959,55 0,0134 74,3709
WMR->WMZ 2511324,05 33599,56 74,7428 0,0134
WMZ->WME 1602,06 1485,43 1,0785 0,9272
WME->WMZ 3471,30 3731,68 0,9302 1,0750
WME->WMR 3095,77 245463,91 0,0126 79,2901
WMR->WME 17794,94 221,27 80,4218 0,0124
WMZ->WMU 44,10 1519,73 0,0290 34,4610
WMU->WMZ 1412,48 40,42 34,9451 0,0286
WMR->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMR 231,22 483,61 0,4781 2,0916
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 5001834,67 490,97 10187,6585 0,0001
WMZ->WMY 164,14 1654205,61 0,0001 10078,0164
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 9746,76 3874,81 2,5154 0,3975
WMZ->WMB 4901,54 12267,94 0,3995 2,5029
WMB->WME 3,30 1,19 2,7731 0,3606
WME->WMB 5,80 15,55 0,3730 2,6810
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 19735,79 665,60 29,6511 0,0337
WMB->WMR 401,35 11762,18 0,0341 29,3065
WMZ->WMG 46,37 0,83 55,8675 0,0179
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 290592,05 43343,65 6,7044 0,1492
WMX->WMZ 83548,96 552219,85 0,1513 6,6095
WMR->WMX 1130147,76 2226,94 507,4891 0,0020
WMX->WMR 3733,35 1894488,93 0,0020 507,4501
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 199007,14 464,27 428,6453 0,0023
WMZ->WMK 158,55 66241,38 0,0024 417,7949
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1259,52 7137,41 0,1765 5,6668
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 169,00 10,00 16,9000 0,0592
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 5,00 120000,00 0,0000 24000,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 284,89 1189,94 0,2394 4,1768
WMH->WMZ 939,88 220,53 4,2619 0,2346
WMR->WMH 2731,59 151,83 17,9911 0,0556
WMH->WMR 167,20 2939,93 0,0569 17,5833
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 7,52 0,25 30,0800 0,0332
WMX->WMH 2,26 64,29 0,0352 28,4469
WMZ->WML 162,68 3973,76 0,0409 24,4269
WML->WMZ 31848,36 1283,69 24,8100 0,0403
WMR->WML 1283,93 436,15 2,9438 0,3397
WML->WMR 41,93 130,28 0,3218 3,1071
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 16,02 0,09 178,0000 0,0056
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 13528,28 1012627,74 0,0134 74,8527
WMP->WMZ 226814,39 2998,12 75,6522 0,0132
WME->WMP 8,48 690,00 0,0123 81,3679
WMP->WME 15689,04 187,80 83,5412 0,0120
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 4078,22 131,30 31,0603 0,0322
WMB->WMP 108,25 3308,17 0,0327 30,5605
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 19065,44 36,54 521,7690 0,0019
WMX->WMP 191,05 96879,03 0,0020 507,0873
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 1398,18 70,00 19,9740 0,0501
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000