Đăng ký
Thống kê 24.08.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 113225,69 7930744,79 0,0143 70,0437
WMR->WMZ 3220412,97 45889,39 70,1777 0,0142
WMZ->WME 8199,26 7530,13 1,0889 0,9184
WME->WMZ 1234,06 1339,06 0,9216 1,0851
WME->WMR 2899,81 220432,84 0,0132 76,0163
WMR->WME 333329,59 4369,78 76,2806 0,0131
WMZ->WMU 56,55 1686,68 0,0335 29,8263
WMU->WMZ 6439,24 213,67 30,1364 0,0332
WMR->WMU 8380,71 3637,03 2,3043 0,4340
WMU->WMR 7308,01 16812,93 0,4347 2,3006
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 2,50 82,57 0,0303 33,0280
WMY->WMZ 720340,90 68,86 10460,9483 0,0001
WMZ->WMY 7,94 81894,48 0,0001 10314,1662
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 13225,22 6628,09 1,9953 0,5012
WMZ->WMB 3250,88 6393,55 0,5085 1,9667
WMB->WME 4,81 2,20 2,1864 0,4574
WME->WMB 102,68 219,00 0,4689 2,1328
WMR->WMY 16,06 2394,15 0,0067 149,0753
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 63670,87 1784,71 35,6758 0,0280
WMB->WMR 626,06 22267,21 0,0281 35,5672
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 4,00 189,57 0,0211 47,3925
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,56 1815,63 0,0003 3242,1964
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 56022,21 5456,01 10,2680 0,0974
WMX->WMZ 10943,02 111722,32 0,0979 10,2095
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 703497,28 958,69 733,8110 0,0014
WMX->WMR 3079,28 2257399,96 0,0014 733,0934
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 430314,02 1062,22 405,1082 0,0025
WMZ->WMK 787,86 313816,50 0,0025 398,3151
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 15331,33 88986,19 0,1723 5,8042
WMK->WMR 7880,95 1313,71 5,9990 0,1667
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 66101,84 4988,86 13,2499 0,0755
WMZ->WMH 2,68 8,54 0,3138 3,1866
WMH->WMZ 347,77 105,92 3,2833 0,3046
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 70,19 3,20 21,9344 0,0456
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 5,07 170,15 0,0298 33,5602
WMZ->WML 142,81 1880,53 0,0759 13,1681
WML->WMZ 17705,41 1317,57 13,4379 0,0744
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 711,30 131,76 5,3985 0,1852
WML->WMR 374,76 1952,00 0,1920 5,2087
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 23.08.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 160697,74 11237534,99 0,0143 69,9296
WMR->WMZ 17704530,80 252720,34 70,0558 0,0143
WMZ->WME 12571,84 11541,31 1,0893 0,9180
WME->WMZ 11483,42 12482,37 0,9200 1,0870
WME->WMR 75103,30 5605411,00 0,0134 74,6360
WMR->WME 366656,55 4819,00 76,0856 0,0131
WMZ->WMU 2213,46 66857,19 0,0331 30,2048
WMU->WMZ 5743,26 190,14 30,2054 0,0331
WMR->WMU 6533,35 2823,29 2,3141 0,4321
WMU->WMR 1900,34 4376,37 0,4342 2,3029
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 8208369,54 784,06 10469,0579 0,0001
WMZ->WMY 8,31 85204,04 0,0001 10253,1937
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 10477,02 5300,17 1,9767 0,5059
WMZ->WMB 3686,13 7236,79 0,5094 1,9632
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 22,00 45,86 0,4797 2,0845
WMR->WMY 2006,50 299121,49 0,0067 149,0762
WMY->WMR 800,00 5,13 155,9454 0,0064
WMR->WMB 102935,24 2886,09 35,6660 0,0280
WMB->WMR 3397,03 120938,03 0,0281 35,6011
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 14,92 707,18 0,0211 47,3981
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 334138,14 32194,32 10,3788 0,0964
WMX->WMZ 15377,74 157669,34 0,0975 10,2531
WME->WMX 346,60 33,97 10,2031 0,0980
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 5517152,71 7590,79 726,8219 0,0014
WMX->WMR 543,21 390513,81 0,0014 718,9003
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 463332,50 1174,51 394,4900 0,0025
WMZ->WMK 422,87 166634,93 0,0025 394,0571
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 45439,12 257519,51 0,1764 5,6674
WMK->WMR 1242561,29 212679,92 5,8424 0,1712
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 22693,45 5,39 4210,2876 0,0002
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 190224,39 950,62 200,1056 0,0050
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 21,89 70,24 0,3116 3,2088
WMH->WMZ 2313,69 717,47 3,2248 0,3101
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 53171,88 2461,73 21,5994 0,0463
WMH->WMR 26,55 570,78 0,0465 21,4983
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 104,50 2,93 35,6655 0,0280
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1205,38 15807,50 0,0763 13,1141
WML->WMZ 3814,29 284,11 13,4254 0,0745
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 67044,14 12497,17 5,3647 0,1864
WML->WMR 262,22 1361,17 0,1926 5,1909
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 22.08.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 165553,36 11559727,63 0,0143 69,8248
WMR->WMZ 11131147,06 159174,42 69,9305 0,0143
WMZ->WME 6182,02 5646,17 1,0949 0,9133
WME->WMZ 23861,90 26030,34 0,9167 1,0909
WME->WMR 61020,37 4578542,22 0,0133 75,0330
WMR->WME 197362,36 2582,01 76,4375 0,0131
WMZ->WMU 71,19 2143,51 0,0332 30,1097
WMU->WMZ 21616,94 708,10 30,5281 0,0328
WMR->WMU 550,77 238,06 2,3136 0,4322
WMU->WMR 710,20 1637,19 0,4338 2,3053
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 9990744,09 951,59 10499,0007 0,0001
WMZ->WMY 125,43 1287348,16 0,0001 10263,4789
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 35410,77 17695,40 2,0011 0,4997
WMZ->WMB 7303,28 14178,05 0,5151 1,9413
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 88,39 190,00 0,4652 2,1496
WMR->WMY 454,48 67724,40 0,0067 149,0151
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 160507,53 4465,70 35,9423 0,0278
WMB->WMR 5351,57 191534,95 0,0279 35,7904
WMZ->WMG 10,11 0,19 53,2105 0,0188
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 62450,75 6065,81 10,2955 0,0971
WMX->WMZ 24518,63 249693,73 0,0982 10,1838
WME->WMX 128,60 12,60 10,2063 0,0980
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1908176,59 2649,22 720,2786 0,0014
WMX->WMR 4029,88 2882010,21 0,0014 715,1603
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 1286849,65 3326,85 386,8072 0,0026
WMZ->WMK 11365,84 4344765,81 0,0026 382,2653
WMK->WME 17152,36 40,00 428,8090 0,0023
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 16350,75 88850,37 0,1840 5,4340
WMK->WMR 880250,00 155695,95 5,6536 0,1769
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 453230,48 2297,45 197,2754 0,0051
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 44,52 142,84 0,3117 3,2084
WMH->WMZ 593,42 180,77 3,2827 0,3046
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 368299,88 16894,43 21,8001 0,0459
WMH->WMR 30,70 651,63 0,0471 21,2257
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1073,84 13981,73 0,0768 13,0203
WML->WMZ 3572,20 271,33 13,1655 0,0760
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 40898,11 7712,59 5,3028 0,1886
WML->WMR 4436,05 22336,33 0,1986 5,0352
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000