Đăng ký
Thống kê 10.05.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 965,28 778,20 1,2404 0,8062
WME->WMZ 297,27 366,55 0,8110 1,2331
WMY->WMZ 1 803 290,04 171,58 10509,9081 0,0001
WMZ->WMY 94,96 997 873,76 0,0001 10508,3589
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMB 107,24 252,61 0,4245 2,3556
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 18 098,59 313,69 57,6958 0,0173
WMX->WMZ 30,78 1 770,93 0,0174 57,5351
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 1,20 491,24 0,0024 409,3667
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 690,73 508,59 1,3581 0,7363
WMH->WMZ 16,61 22,10 0,7516 1,3305
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 16 563,71 44 866,70 0,3692 2,7087
WML->WMZ 1 271,72 460,75 2,7601 0,3623
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 294,22 1,78 165,2921 0,0060
WMX->WML 2,23 344,78 0,0065 154,6099
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 2 243,79 161 518,07 0,0139 71,9845
WMP->WMZ 216 759,25 2 990,19 72,4901 0,0138
WME->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 6 733,09 1,64 4105,5427 0,0002
WMX->WMP 3,44 14 051,38 0,0002 4084,7035
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 2 112,00 79,69 26,5027 0,0377
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 09.05.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 3 621,97 2 924,75 1,2384 0,8075
WME->WMZ 1 860,51 2 300,24 0,8088 1,2363
WMY->WMZ 12 949 371,59 1 211,23 10691,0922 0,0001
WMZ->WMY 2 467,36 25 962 472,75 0,0001 10522,3692
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3 951,43 1 667,17 2,3701 0,4219
WMZ->WMB 3 043,65 7 174,23 0,4242 2,3571
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 27,80 79,75 0,3486 2,8687
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 65 266,18 1 125,39 57,9943 0,0172
WMX->WMZ 4 117,92 238 574,93 0,0173 57,9358
WMK->WMZ 249 755,58 600,72 415,7604 0,0024
WMZ->WMK 128,24 51 893,96 0,0025 404,6628
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 992,15 736,58 1,3470 0,7424
WMH->WMZ 1 088,90 1 439,42 0,7565 1,3219
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 21 416,69 60 284,65 0,3553 2,8148
WML->WMZ 43 088,40 15 052,97 2,8625 0,3494
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 175,65 1,05 167,2857 0,0060
WMX->WML 10,90 1 788,82 0,0061 164,1119
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 39 510,22 2 837 663,18 0,0139 71,8210
WMP->WMZ 1 847 954,21 25 618,69 72,1330 0,0139
WME->WMP 1 047,53 91 733,54 0,0114 87,5713
WMP->WME 51 443,95 577,72 89,0465 0,0112
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 80 589,18 19,31 4173,4428 0,0002
WMX->WMP 288,45 1 169 054,26 0,0002 4052,8836
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 2,51 239,26 0,0105 95,3227
WMP->WML 15 872,82 613,36 25,8785 0,0386
WML->WMP 444,29 11 290,16 0,0394 25,4117
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 08.05.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 179,66 955,75 1,2343 0,8102
WME->WMZ 2 311,86 2 847,12 0,8120 1,2315
WMY->WMZ 13 233 081,77 1 234,26 10721,4702 0,0001
WMZ->WMY 701,14 7 385 444,57 0,0001 10533,4806
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 12 668,06 5 327,06 2,3781 0,4205
WMZ->WMB 3 942,62 9 323,15 0,4229 2,3647
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 15,17 43,31 0,3503 2,8550
WMZ->WMG 7 341,60 123,98 59,2160 0,0169
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 375 973,08 6 444,15 58,3433 0,0171
WMX->WMZ 2 996,24 173 771,27 0,0172 57,9964
WMK->WMZ 68 390,47 164,38 416,0510 0,0024
WMZ->WMK 436,10 176 458,14 0,0025 404,6277
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,99 0,85 1,1647 0,8586
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2 606,55 1 918,15 1,3589 0,7359
WMH->WMZ 3 222,44 4 284,21 0,7522 1,3295
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 34,74 0,78 44,5385 0,0225
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 27 733,57 79 397,33 0,3493 2,8629
WML->WMZ 29 748,95 10 170,52 2,9250 0,3419
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 85,00 0,50 170,0000 0,0059
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 9,81 2,26 4,3407 0,2304
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 57 852,35 4 149 326,51 0,0139 71,7227
WMP->WMZ 1 303 592,19 18 105,47 71,9999 0,0139
WME->WMP 63,29 5 520,91 0,0115 87,2319
WMP->WME 8 635,99 97,32 88,7381 0,0113
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 2 292,12 73,00 31,3989 0,0318
WMB->WMP 89,75 2 723,20 0,0330 30,3421
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 96 705,95 23,20 4168,3599 0,0002
WMX->WMP 179,83 740 531,67 0,0002 4117,9540
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 10 606,09 421,19 25,1812 0,0397
WML->WMP 255,39 6 255,37 0,0408 24,4934
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000