Đăng ký
Thống kê 12.07.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 2 054,06 144 070,45 0,0143 70,1394
WMR->WMZ 70 833,60 1 006,94 70,3454 0,0142
WMZ->WME 14,88 13,08 1,1376 0,8790
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 234,63 103,82 2,2600 0,4425
WMZ->WMB 49,26 111,31 0,4425 2,2596
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 23,67 0,75 31,5600 0,0317
WMB->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 168,15 17,94 9,3729 0,1067
WMX->WMZ 78,29 733,28 0,1068 9,3662
WMR->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMR 29,02 18 870,07 0,0015 650,2436
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 50,00 3 487,90 0,0143 69,7580
WMP->WMZ 1 581,51 22,48 70,3519 0,0142
WME->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMP 0,87 569,81 0,0015 654,9540
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 11.07.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 29 074,35 2 037 429,42 0,0143 70,0765
WMR->WMZ 4 082 438,87 58 101,79 70,2636 0,0142
WMZ->WME 2 910,14 2 558,51 1,1374 0,8792
WME->WMZ 2 015,26 2 281,60 0,8833 1,1322
WME->WMR 487,19 38 644,37 0,0126 79,3209
WMR->WME 40 692,53 511,04 79,6269 0,0126
WMY->WMZ 241 942,28 23,15 10451,0704 0,0001
WMZ->WMY 125,00 1 288 982,45 0,0001 10311,8596
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 22 047,60 9 747,99 2,2618 0,4421
WMZ->WMB 4 936,58 11 129,48 0,4436 2,2545
WMB->WME 19,24 7,51 2,5619 0,3903
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 3 968,24 568 194,47 0,0070 143,1855
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 2 297,87 73,20 31,3917 0,0319
WMB->WMR 244,49 7 497,10 0,0326 30,6642
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 188 239,89 19 851,74 9,4823 0,1055
WMX->WMZ 7 160,06 67 319,62 0,1064 9,4021
WMR->WMX 133 404,02 201,87 660,8412 0,0015
WMX->WMR 394,18 258 420,62 0,0015 655,5904
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 50,00 19 950,12 0,0025 399,0024
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1 569,46 8 937,17 0,1756 5,6944
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,21 0,01 21,0000 0,0476
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2,47 10,00 0,2470 4,0486
WMH->WMZ 249,46 60,86 4,0989 0,2440
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 54,66 1 196,66 0,0457 21,8928
WML->WMZ 23 132,55 1 039,46 22,2544 0,0449
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 3,25 692,57 0,0047 213,0985
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 6 493,08 451 750,05 0,0144 69,5741
WMP->WMZ 367 747,04 5 246,83 70,0894 0,0143
WME->WMP 189,86 15 000,00 0,0127 79,0056
WMP->WME 2 000,00 25,30 79,0514 0,0127
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 1 704,51 53,46 31,8838 0,0314
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 30 745,43 46,29 664,1916 0,0015
WMX->WMP 22,31 14 517,59 0,0015 650,7212
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 10.07.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 63 816,97 4 455 343,60 0,0143 69,8144
WMR->WMZ 891 203,47 12 723,26 70,0452 0,0143
WMZ->WME 7 044,77 6 195,74 1,1370 0,8795
WME->WMZ 3 608,24 4 073,09 0,8859 1,1288
WME->WMR 210,71 16 498,63 0,0128 78,3002
WMR->WME 24 537,91 310,02 79,1494 0,0126
WMY->WMZ 616 316,16 58,98 10449,5788 0,0001
WMZ->WMY 34,23 354 477,09 0,0001 10355,7432
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 11 571,39 5 112,56 2,2633 0,4418
WMZ->WMB 5 092,79 11 477,08 0,4437 2,2536
WMB->WME 150,09 58,60 2,5613 0,3904
WME->WMB 29,76 74,24 0,4009 2,4946
WMR->WMY 17,00 2 474,34 0,0069 145,5494
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 12 146,26 387,37 31,3557 0,0319
WMB->WMR 108,50 3 350,36 0,0324 30,8789
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 258 417,56 27 544,03 9,3820 0,1066
WMX->WMZ 43 829,88 410 236,14 0,1068 9,3597
WMR->WMX 350 278,54 528,94 662,2274 0,0015
WMX->WMR 469,07 306 557,21 0,0015 653,5426
WMK->WMZ 6 946,73 17,31 401,3131 0,0025
WMZ->WMK 276,14 110 470,84 0,0025 400,0537
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 561,46 3 175,54 0,1768 5,6559
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 183,84 8,99 20,4494 0,0489
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4,99 20,00 0,2495 4,0080
WMH->WMZ 1 201,34 293,30 4,0959 0,2441
WMR->WMH 6 236,51 364,93 17,0896 0,0585
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 313,87 8,29 37,8613 0,0264
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2 104,10 46 420,97 0,0453 22,0622
WML->WMZ 40 745,28 1 801,77 22,6140 0,0442
WMR->WML 2 706,79 873,24 3,0997 0,3226
WML->WMR 4 930,00 14 591,78 0,3379 2,9598
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 31 673,14 2 199 832,37 0,0144 69,4542
WMP->WMZ 365 799,54 5 219,54 70,0827 0,0143
WME->WMP 9,20 730,00 0,0126 79,3478
WMP->WME 5 916,61 72,93 81,1272 0,0123
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 10 913,40 340,90 32,0135 0,0312
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 66 881,20 100,17 667,6769 0,0015
WMX->WMP 451,15 293 784,37 0,0015 651,1900
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000