Đăng ký
35,9472
73,5453
1,2124
2643,7458
0,1397
0,4781
2,556
419,54


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,2124
Tất cả các bid: 172 với số tiền 73611,42 WMZ;
304 với số tiền  302258,63 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
124,75 107,05 9m,   -3,88%  1,1653
28,00 24,03 43m,   -3,89%  1,1652
40,00 34,33 47m,   -3,89%  1,1652
23,72 20,36 26m,   -3,91%  1,1650
500,00 429,40 31h,   -3,96%  1,1644
2 730,56 2 346,62 3h,   -4,03%  1,1636
805,72 692,80 12h,   -4,07%  1,1630
243,09 209,06 33h,   -4,09%  1,1628
200,16 172,44 5h,   -4,26%  1,1608
1 160,30 1 000,00 5h,   -4,30%  1,1603
1 000,00 861,93 82h,   -4,31%  1,1602
34,80 30,00 869h,   -4,32%  1,1600
130,49 112,49 184h,   -4,32%  1,1600
23,20 20,00 173h,   -4,32%  1,1600
0,80 0,69 1189h,   -4,37%  1,1594
500,00 431,41 6h,   -4,40%  1,1590
946,15 816,71 1h,   -4,45%  1,1585
23,16 20,00 173h,   -4,49%  1,1580
75,62 65,37 10h,   -4,59%  1,1568
23,12 20,00 46h,   -4,65%  1,1560
500,00 432,91 6h,   -4,73%  1,1550
6 293,50 5 471,66 36m,   -5,13%  1,1502
249,02 216,53 87h,   -5,15%  1,1500
115,00 100,00 1891h,   -5,15%  1,1500
500,00 434,79 6h,   -5,15%  1,1500
160,23 139,34 1739h,   -5,16%  1,1499
25,19 21,91 1689h,   -5,17%  1,1497
2,82 2,46 4238h,   -5,45%  1,1463
2 300,00 2 010,43 12h,   -5,64%  1,1440
114,00 100,00 1891h,   -5,97%  1,1400
0,50 0,44 2620h,   -6,27%  1,1364
883,43 781,80 184h,   -6,80%  1,1300
1,08 0,96 490h,   -7,21%  1,1250
76,69 68,17 1153h,   -7,21%  1,1250
29,25 26,12 3h,   -7,64%  1,1198
410,71 375,08 141h,   -9,68%  1,0950
143,18 130,76 1739h,   -9,68%  1,0950
1 541,63 1 413,70 141h,   -10,05%  1,0905
11,18 10,26 4550h,   -10,12%  1,0897
24,14 22,21 2862h,   -10,35%  1,0869
5 513,13 5 099,08 2h,   -10,82%  1,0812
1 000,00 925,07 141h,   -10,84%  1,0810
0,99 0,92 2092h,   -11,24%  1,0761
109,83 102,17 1739h,   -11,33%  1,0750
6,36 5,93 5474h,   -11,54%  1,0725
835,51 782,39 5263h,   -11,92%  1,0679
107,23 100,69 1739h,   -12,16%  1,0650
5,00 4,70 2359h,   -12,26%  1,0638
794,33 749,37 4226h,   -12,57%  1,0600
2,03 1,92 5601h,   -12,79%  1,0573
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1711  -3,41%,   6m 17,52 14,96
1,1713  -3,39%,   5m 99,81 85,21
1,1714  -3,38%,   3m 702,19 599,44
1,1715  -3,37%,   7m 45,69 39,00
1,1725  -3,29%,   2m 714,71 609,56
1,1727  -3,27%,   42m 845,23 720,75
1,1729  -3,26%,   23m 306,57 261,37
1,1733  -3,23%,   42m 6 436,78 5 486,04
1,1733  -3,23%,   11m 342,01 291,49
1,1735  -3,21%,   2h 3 148,94 2 683,37
1,1749  -3,09%,   4h 1 174,90 1 000,00
1,1780  -2,84%,   4h 1 178,00 1 000,00
1,1797  -2,70%,   54m 20 915,05 17 729,12
1,1799  -2,68%,   59h 505,26 428,21
1,1801  -2,66%,   60h 132,90 112,62
1,1818  -2,52%,   6h 341,61 289,05
1,1819  -2,52%,   110h 117,01 99,00
1,1834  -2,39%,   98h 2,00 1,69
1,1870  -2,10%,   23m 402,40 339,00
1,1880  -2,01%,   43m 7 726,80 6 504,04
1,1880  -2,01%,   10h 9 054,43 7 621,57
1,1882  -2,00%,   8m 118 787,38 99 972,55
1,1943  -1,49%,   6h 2,52 2,11
1,1949  -1,44%,   173h 451,14 377,57
1,1950  -1,44%,   172h 23,90 20,00
1,1964  -1,32%,   73h 19,13 15,99
1,1998  -1,04%,   11h 392,90 327,47
1,1999  -1,03%,   77h 9 541,75 7 952,12
1,2000  -1,02%,   346h 24,00 20,00
1,2000  -1,02%,   3h 508,84 424,03
1,2000  -1,02%,   3h 135,78 113,15
1,2001  -1,01%,   320h 104,07 86,72
1,2002  -1,01%,   402h 21,40 17,83
1,2009  -0,95%,   217h 5,38 4,48
1,2020  -0,86%,   197h 1,19 0,99
1,2051  -0,60%,   390h 251,13 208,39
1,2071  -0,44%,   390h 181,06 150,00
1,2080  -0,36%,   302h 24,16 20,00
1,2081  -0,35%,   390h 181,21 150,00
1,2091  -0,27%,   388h 1 057,94 875,00
1,2098  -0,21%,   189h 120,98 100,00
1,2098  -0,21%,   189h 4 234,30 3 500,00
1,2098  -0,21%,   189h 2 443,80 2 020,00
1,2100  -0,20%,   529h 24,20 20,00
1,2100  -0,20%,   249h 120,82 99,85
1,2110  -0,12%,   220h 4 031,85 3 329,36
1,2160  +0,30%,   102h 12,16 10,00
1,2180  +0,46%,   102h 12,18 10,00
1,2199  +0,62%,   351h 97,42 79,86
1,2200  +0,63%,   554h 2 440,00 2 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.