Đăng ký
42,6108
73,3315
0,1581
1,1711
3124,7175
2,4999
0,5342
10686,7


Tỷ giá tham khảo (**) - 73,3315
Tất cả các bid: 276 với số tiền 176056,36 WMZ;
77 với số tiền  2950669,96 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
48,59 3 505,38 3m,   -1,62%  72,1420
320,64 23 143,67 0m,   -1,57%  72,1796
765,63 55 263,03 12m,   -1,57%  72,1798
200,00 14 436,00 3h,   -1,57%  72,1800
1 638,81 118 315,86 12m,   -1,55%  72,1962
7 650,00 552 302,46 25m,   -1,55%  72,1964
632,42 45 658,58 35m,   -1,55%  72,1966
270,01 19 493,81 25m,   -1,55%  72,1966
1 754,89 126 697,10 35m,   -1,55%  72,1966
365,02 26 353,21 25m,   -1,55%  72,1966
5 691,75 410 926,14 43m,   -1,55%  72,1968
34,32 2 477,80 5h,   -1,55%  72,1970
221,61 15 999,91 7h,   -1,55%  72,1985
170,00 12 273,98 14h,   -1,54%  72,1999
500,00 36 100,00 10h,   -1,54%  72,2000
30,99 2 237,48 2h,   -1,54%  72,2001
500,00 36 101,05 14h,   -1,54%  72,2021
250,00 18 054,18 15h,   -1,52%  72,2167
398,76 28 798,63 20h,   -1,52%  72,2205
50,00 3 611,03 60h,   -1,51%  72,2206
700,00 50 555,00 66h,   -1,51%  72,2214
672,93 48 619,21 69h,   -1,47%  72,2500
100,00 7 225,39 80h,   -1,47%  72,2539
170,00 12 284,20 19h,   -1,46%  72,2600
2,73 197,30 12h,   -1,45%  72,2711
586,38 42 389,44 85h,   -1,42%  72,2901
1 600,00 115 675,20 87h,   -1,41%  72,2970
55,88 4 045,00 9h,   -1,29%  72,3873
496,00 35 905,44 89h,   -1,28%  72,3900
137,06 9 931,37 11h,   -1,19%  72,4600
100,00 7 246,03 346h,   -1,19%  72,4603
1 808,42 131 040,00 356h,   -1,19%  72,4610
100,00 7 246,38 213h,   -1,18%  72,4638
200,00 14 496,00 327h,   -1,16%  72,4800
420,00 30 450,00 192h,   -1,13%  72,5000
1 000,00 72 500,00 192h,   -1,13%  72,5000
100,00 7 250,00 188h,   -1,13%  72,5000
900,00 65 250,00 11h,   -1,13%  72,5000
4 035,10 292 545,77 1h,   -1,13%  72,5003
0,67 48,58 27h,   -1,12%  72,5075
4 183,73 303 738,81 52m,   -1,00%  72,6000
300,00 21 780,76 307h,   -0,99%  72,6025
250,00 18 195,00 255h,   -0,75%  72,7800
300,00 21 839,70 2h,   -0,73%  72,7990
8,38 610,62 508h,   -0,63%  72,8663
442,37 32 239,00 71h,   -0,62%  72,8779
10,00 729,00 128h,   -0,59%  72,9000
11,00 801,90 17h,   -0,59%  72,9000
100,00 7 290,77 346h,   -0,58%  72,9077
700,00 51 035,39 9h,   -0,58%  72,9077
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
71,8611  -2,01%,   5m 9,50 682,68
71,4796  -2,53%,   10m 27,98 2 000,00
71,4696  -2,54%,   24m 67,14 4 798,47
71,4677  -2,54%,   52m 933,13 66 688,69
71,4662  -2,54%,   1h 188,95 13 503,54
71,4627  -2,55%,   2h 87,06 6 221,54
71,4596  -2,55%,   3h 104,92 7 497,54
71,4584  -2,55%,   4h 496,33 35 466,94
71,4500  -2,57%,   9h 103,04 7 362,21
71,4498  -2,57%,   25m 1 007,70 72 000,00
71,4449  -2,57%,   5h 48,60 3 472,22
71,4388  -2,58%,   3m 489,93 35 000,00
71,4295  -2,59%,   4h 159,22 11 373,00
71,4287  -2,59%,   9h 7 856,41 561 172,79
71,4286  -2,59%,   10h 123,20 8 800,00
71,4285  -2,60%,   10h 128,01 9 143,56
71,4250  -2,60%,   1h 1 108,34 79 163,20
71,3912  -2,65%,   4m 4,78 341,25
71,3675  -2,68%,   20h 7,81 557,38
71,3511  -2,70%,   20h 6,58 469,49
71,3050  -2,76%,   21h 999,93 71 300,00
71,3041  -2,76%,   89h 40,22 2 867,85
71,3012  -2,77%,   132h 5,61 400,00
71,3000  -2,77%,   93h 1,00 71,30
71,2947  -2,78%,   328h 3,97 283,04
71,2800  -2,80%,   299h 1,00 71,28
71,2778  -2,80%,   305h 0,36 25,66
71,2697  -2,81%,   14h 4,45 317,15
71,2420  -2,85%,   349h 42,11 3 000,00
71,2271  -2,87%,   350h 52,62 3 747,97
71,2233  -2,87%,   349h 161,45 11 499,00
71,2044  -2,90%,   21h 997,13 71 000,00
71,1946  -2,91%,   23h 70,23 5 000,00
71,1688  -2,95%,   409h 109,03 7 759,53
71,1416  -2,99%,   74h 2,26 160,78
71,1005  -3,04%,   419h 83,12 5 909,87
71,0900  -3,06%,   300h 1,00 71,09
71,0597  -3,10%,   92h 999,16 71 000,00
71,0499  -3,11%,   420h 692,56 49 206,34
71,0351  -3,13%,   18h 1,71 121,47
71,0333  -3,13%,   614h 0,60 42,62
70,9929  -3,19%,   182h 70,50 5 005,00
70,9824  -3,20%,   327h 35,22 2 500,00
70,9394  -3,26%,   290h 0,66 46,82
70,9222  -3,29%,   170h 402,89 28 573,84
70,7561  -3,51%,   405h 7,01 496,00
70,7237  -3,56%,   117h 0,76 53,75
70,6991  -3,59%,   374h 82,25 5 815,00
70,6000  -3,72%,   424h 0,05 3,53
70,5099  -3,85%,   12h 6 736,64 475 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.