Đăng ký
33,9282
72,2216
1,1898
0,1472
2450,3466
2,5153
0,5238
10581,03


Tỷ giá tham khảo (**) - 72,2216
Tất cả các bid: 317 với số tiền 252362,4 WMZ;
149 với số tiền  5313051,35 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
384,24 27 430,90 0m,   -1,15%  71,3900
9,55 681,78 11m,   -1,15%  71,3906
219,96 15 705,11 1h,   -1,14%  71,3998
1 000,00 71 400,00 1h,   -1,14%  71,4000
70,00 4 998,70 2h,   -1,12%  71,4100
109,89 7 847,89 3h,   -1,12%  71,4159
8 000,00 571 344,00 4h,   -1,11%  71,4180
25,00 1 785,48 9h,   -1,11%  71,4192
39,74 2 838,20 8h,   -1,11%  71,4192
8 273,00 590 857,66 4h,   -1,11%  71,4200
394,00 28 140,00 7h,   -1,11%  71,4213
48,44 3 459,98 17h,   -1,10%  71,4282
100,00 7 146,74 282h,   -1,04%  71,4674
1 000,00 71 470,00 316h,   -1,04%  71,4700
100,00 7 149,99 76h,   -1,00%  71,4999
200,00 14 300,00 3h,   -1,00%  71,5000
500,00 35 750,00 297h,   -1,00%  71,5000
100,00 7 150,00 5h,   -1,00%  71,5000
95,70 6 842,56 420h,   -1,00%  71,5001
0,81 58,00 3h,   -0,85%  71,6049
2,25 161,22 43h,   -0,79%  71,6533
100,00 7 165,85 282h,   -0,78%  71,6585
697,65 50 000,00 460h,   -0,76%  71,6692
2,77 198,56 463h,   -0,75%  71,6823
120,85 8 683,09 482h,   -0,51%  71,8501
1 063,62 76 559,37 18h,   -0,33%  71,9800
400,00 28 797,79 5h,   -0,31%  71,9945
100,00 7 199,98 282h,   -0,31%  71,9998
0,01 0,72 487h,   -0,31%  72,0000
0,01 0,72 478h,   -0,31%  72,0000
20,00 1 440,00 313h,   -0,31%  72,0000
1,00 72,00 292h,   -0,31%  72,0000
100,00 7 200,00 173h,   -0,31%  72,0000
0,81 58,32 59h,   -0,31%  72,0000
49,00 3 528,00 18h,   -0,31%  72,0000
200,00 14 400,00 18h,   -0,31%  72,0000
1,47 106,00 248h,   -0,16%  72,1088
172,12 12 418,46 526h,   -0,10%  72,1500
1,00 72,22 436h,   0,00%  72,2200
18,00 1 300,14 307h,   +0,01%  72,2300
400,00 28 900,00 492h,   +0,04%  72,2500
0,80 57,90 81h,   +0,21%  72,3750
2,19 158,56 642h,   +0,25%  72,4018
2,76 199,99 20h,   +0,33%  72,4601
100,00 7 250,00 518h,   +0,39%  72,5000
102,88 7 463,86 651h,   +0,45%  72,5492
10,00 726,80 43h,   +0,63%  72,6800
189,50 13 773,19 753h,   +0,64%  72,6817
50,00 3 637,50 615h,   +0,73%  72,7500
1,21 88,04 66h,   +0,75%  72,7603
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
70,9220  -1,80%,   0m 141,00 10 000,00
70,7032  -2,10%,   0m 40,83 2 886,81
70,6938  -2,12%,   4m 489,38 34 596,13
70,6922  -2,12%,   4m 2 764,98 195 462,54
70,6860  -2,13%,   10m 696,64 49 242,67
70,6855  -2,13%,   21m 124,91 8 829,32
70,6558  -2,17%,   39m 3,37 238,11
70,6336  -2,20%,   0m 4,23 298,78
70,6301  -2,20%,   7m 927,03 65 476,19
70,6294  -2,20%,   58m 707,92 50 000,00
70,6292  -2,20%,   1h 535,37 37 812,74
70,6283  -2,21%,   1h 455,42 32 165,54
70,6279  -2,21%,   2h 771,65 54 500,00
70,6216  -2,22%,   2h 1 404,67 99 200,00
70,6033  -2,24%,   2h 18,40 1 299,10
70,5995  -2,25%,   1h 1 416,44 100 000,00
70,5981  -2,25%,   1h 69,91 4 935,51
70,5698  -2,29%,   3h 19,13 1 350,00
70,5593  -2,30%,   1h 210,90 14 880,95
70,5500  -2,31%,   41m 5 386,41 380 011,00
70,5443  -2,32%,   3h 159,06 11 220,77
70,5343  -2,34%,   3h 35,24 2 485,63
70,5219  -2,35%,   2h 191,43 13 500,00
70,5215  -2,35%,   2h 690,57 48 700,00
70,5214  -2,35%,   4h 1,40 98,73
70,5205  -2,36%,   2h 564,80 39 830,00
70,5200  -2,36%,   4h 1 219,51 85 999,80
70,5154  -2,36%,   4h 826,77 58 300,00
70,5089  -2,37%,   29m 28,14 1 984,12
70,5083  -2,37%,   9h 34,21 2 412,09
70,5010  -2,38%,   25h 46,63 3 287,46
70,5005  -2,38%,   5h 1 418,43 100 000,00
70,5000  -2,38%,   25h 10,00 705,00
70,4998  -2,38%,   7h 713,88 50 328,37
70,4473  -2,46%,   22h 56,78 4 000,00
70,4225  -2,49%,   17h 71,00 5 000,00
70,4225  -2,49%,   21h 4,26 300,00
70,4199  -2,49%,   2h 7 504,98 528 500,00
70,4049  -2,52%,   7h 27,44 1 931,91
70,3999  -2,52%,   4h 1 399,15 98 500,00
70,3990  -2,52%,   9h 704,60 49 603,17
70,3600  -2,58%,   26h 281,41 19 800,00
70,3514  -2,59%,   3h 91,66 6 448,41
70,3490  -2,59%,   7h 74,50 5 241,00
70,3352  -2,61%,   8h 36,63 2 576,38
70,3333  -2,61%,   4h 3,87 272,19
70,2949  -2,67%,   26h 71,20 5 005,00
70,2885  -2,68%,   5h 2,60 182,75
70,2737  -2,70%,   5h 2,74 192,55
70,2346  -2,75%,   17h 142,38 10 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.