Đăng ký
62,5893
75,6826
1,197
0,2773
4736,9224
0,8366
225,6552
2,6145


Tỷ giá tham khảo (**) - 75,6826
Tất cả các bid: 364 với số tiền 440394,3 WMZ;
100 với số tiền  1397274,48 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
478,26 35 024,42 4m,   -3,24%  73,2330
276,71 20 264,41 6m,   -3,24%  73,2334
14,00 1 025,27 20m,   -3,24%  73,2336
217,80 15 951,68 2h,   -3,23%  73,2400
210,76 15 436,07 2h,   -3,23%  73,2400
209,27 15 337,40 2h,   -3,16%  73,2900
200,00 14 659,95 3h,   -3,15%  73,2998
203,32 14 903,36 2h,   -3,15%  73,3000
125,31 9 185,23 45m,   -3,15%  73,3001
618,03 45 332,13 4m,   -3,08%  73,3494
3 031,75 222 377,65 30m,   -3,08%  73,3496
4 232,55 310 456,70 5m,   -3,08%  73,3498
4 093,28 300 242,09 3h,   -3,08%  73,3500
119,92 8 802,13 2h,   -3,02%  73,4000
100,00 7 341,39 5h,   -3,00%  73,4139
33,45 2 457,58 5h,   -2,92%  73,4703
472,08 34 697,65 30m,   -2,88%  73,4995
3 086,33 226 844,64 30m,   -2,88%  73,4998
1 352,40 99 401,40 1h,   -2,88%  73,5000
179,01 13 157,24 5h,   -2,88%  73,5000
39,56 2 917,16 4h,   -2,57%  73,7401
250,00 18 445,00 28h,   -2,51%  73,7800
2 101,01 155 264,64 9m,   -2,36%  73,9000
150,00 11 090,25 1h,   -2,31%  73,9350
168,65 12 469,84 1h,   -2,30%  73,9392
100,00 7 394,00 30h,   -2,30%  73,9400
4,86 359,40 35h,   -2,29%  73,9506
649,00 47 999,72 25h,   -2,28%  73,9595
5,00 369,85 49h,   -2,26%  73,9700
173,37 12 829,38 48h,   -2,22%  74,0000
100,00 7 400,00 49h,   -2,22%  74,0000
20,00 1 480,00 46h,   -2,22%  74,0000
200,00 14 800,00 34h,   -2,22%  74,0000
19,00 1 406,00 34h,   -2,22%  74,0000
50,00 3 700,00 8h,   -2,22%  74,0000
321,40 23 783,60 5h,   -2,22%  74,0000
100,00 7 400,00 4h,   -2,22%  74,0000
29,76 2 202,24 2m,   -2,22%  74,0000
158,00 11 700,00 6h,   -2,16%  74,0506
200,00 14 835,18 37h,   -1,99%  74,1759
100,77 7 474,77 37h,   -1,99%  74,1765
100,77 7 474,78 14h,   -1,99%  74,1766
160,71 11 924,68 51h,   -1,96%  74,2000
9,81 727,91 1h,   -1,96%  74,2008
352,18 26 149,37 31h,   -1,89%  74,2500
500,00 37 130,00 37h,   -1,88%  74,2600
5,13 381,01 53h,   -1,87%  74,2710
1,00 74,30 53h,   -1,83%  74,3000
123,75 9 200,00 21h,   -1,77%  74,3434
50,00 3 718,52 62h,   -1,73%  74,3704
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
72,7005  -3,94%,   0m 60,60 4 405,65
72,6777  -3,97%,   0m 6 608,99 480 326,08
72,6704  -3,98%,   1m 516,51 37 535,00
72,6410  -4,02%,   6m 10,00 726,41
72,5682  -4,12%,   7m 16,14 1 171,25
72,4377  -4,29%,   12m 37,01 2 680,92
72,4148  -4,32%,   13m 207,14 15 000,00
72,3991  -4,34%,   20m 155,69 11 271,82
72,3450  -4,41%,   24m 10,00 723,45
72,3304  -4,43%,   32m 131,41 9 504,94
72,3297  -4,43%,   26m 1 357,87 98 214,28
72,3197  -4,44%,   29m 1 365,05 98 720,00
72,2958  -4,48%,   31m 9,06 655,00
72,2199  -4,58%,   32m 475,80 34 362,25
72,2194  -4,58%,   35m 323,58 23 368,75
72,1996  -4,60%,   9m 554,02 40 000,00
72,1917  -4,61%,   24m 69,26 5 000,00
72,1917  -4,61%,   8m 69,26 5 000,00
72,1735  -4,64%,   52m 459,19 33 141,36
72,1679  -4,64%,   1h 728,57 52 579,36
72,1440  -4,68%,   2h 11,04 796,47
72,1247  -4,70%,   21h 1 365,69 98 500,00
72,1001  -4,73%,   26h 693,48 50 000,00
72,0697  -4,77%,   275h 316,74 22 827,37
72,0370  -4,82%,   315h 0,81 58,35
72,0096  -4,85%,   320h 415,04 29 886,86
72,0094  -4,85%,   320h 333,29 24 000,00
72,0005  -4,87%,   196h 694,44 50 000,00
71,9988  -4,87%,   30h 139,03 10 010,00
71,9980  -4,87%,   30h 138,99 10 007,00
71,9971  -4,87%,   21h 27,64 1 990,00
71,9929  -4,88%,   144h 87,38 6 290,74
71,9500  -4,93%,   78h 0,40 28,78
71,9424  -4,94%,   7h 139,00 10 000,00
71,8750  -5,03%,   26h 0,64 46,00
71,8679  -5,04%,   408h 1,06 76,18
71,8679  -5,04%,   119h 1,06 76,18
71,8475  -5,07%,   4h 6,82 490,00
71,5735  -5,43%,   520h 0,68 48,67
71,5167  -5,50%,   411h 0,60 42,91
71,4796  -5,55%,   23h 13,99 1 000,00
71,4286  -5,62%,   558h 21,00 1 500,00
71,2791  -5,82%,   527h 0,86 61,30
71,0725  -6,09%,   392h 0,69 49,04
71,0000  -6,19%,   83h 0,10 7,10
70,9723  -6,22%,   27h 14,09 1 000,00
70,8145  -6,43%,   574h 1,24 87,81
70,7547  -6,51%,   557h 4,24 300,00
70,7451  -6,52%,   488h 0,51 36,08
70,6021  -6,71%,   583h 34,05 2 404,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.