Đăng ký
32,2711
73,6945
0,1192
1,1767
2378,2003
2,5148
0,437
10598,66


Tỷ giá tham khảo (**) - 73,6945
Tất cả các bid: 257 với số tiền 200951,96 WMZ;
123 với số tiền  5793766,3 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
39,59 2 858,40 6m,   -2,03%  72,2001
227,16 16 514,49 5h,   -1,35%  72,6998
8 151,47 592 611,90 17h,   -1,35%  72,7000
100,00 7 270,00 9h,   -1,35%  72,7000
444,94 32 458,29 20m,   -1,01%  72,9498
50,00 3 647,50 38h,   -1,01%  72,9500
1,00 72,97 24h,   -0,98%  72,9700
131,22 9 576,44 7h,   -0,97%  72,9800
847,34 61 855,40 43m,   -0,94%  72,9995
751,92 54 889,79 43m,   -0,94%  72,9995
651,13 47 532,17 44m,   -0,94%  72,9995
454,61 33 186,31 43m,   -0,94%  72,9995
2 561,09 186 959,06 2h,   -0,94%  72,9998
2 707,96 197 680,54 44m,   -0,94%  72,9998
21,67 1 581,91 47h,   -0,94%  73,0000
28,12 2 052,76 360h,   -0,94%  73,0000
0,13 9,49 279h,   -0,94%  73,0000
50,00 3 650,00 227h,   -0,94%  73,0000
320,00 23 360,00 223h,   -0,94%  73,0000
300,00 21 900,00 166h,   -0,94%  73,0000
300,00 21 900,00 84h,   -0,94%  73,0000
10,00 730,00 81h,   -0,94%  73,0000
100,00 7 300,00 78h,   -0,94%  73,0000
4 268,56 311 604,88 36h,   -0,94%  73,0000
100,00 7 300,00 14h,   -0,94%  73,0000
4,59 335,07 6h,   -0,94%  73,0000
5,00 365,00 5h,   -0,94%  73,0000
20,00 1 461,80 2163h,   -0,82%  73,0900
250,00 18 332,48 4h,   -0,49%  73,3299
1 500,00 110 000,00 370h,   -0,49%  73,3333
1,00 73,35 2227h,   -0,47%  73,3500
5,00 367,10 1333h,   -0,37%  73,4200
100,00 7 347,00 30h,   -0,30%  73,4700
400,00 29 391,00 248h,   -0,29%  73,4775
10,00 735,00 2150h,   -0,26%  73,5000
1,00 73,50 6h,   -0,26%  73,5000
75,93 5 580,86 29h,   -0,26%  73,5001
1,25 91,88 2124h,   -0,26%  73,5040
10,00 736,50 32h,   -0,06%  73,6500
250,00 18 496,08 4h,   +0,39%  73,9843
128,00 9 470,00 54h,   +0,39%  73,9844
100,00 7 399,00 2027h,   +0,40%  73,9900
10,00 739,98 2280h,   +0,41%  73,9980
100,00 7 400,00 2427h,   +0,41%  74,0000
1,35 99,90 1788h,   +0,41%  74,0000
0,12 8,88 279h,   +0,41%  74,0000
10,00 740,00 86h,   +0,41%  74,0000
545,63 40 500,00 25h,   +0,72%  74,2261
1,00 74,30 2431h,   +0,82%  74,3000
7,83 582,55 208h,   +0,96%  74,3997
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
72,0495  -2,23%,   0m 5 143,61 370 594,49
72,0450  -2,24%,   27m 102,47 7 382,45
72,0440  -2,24%,   2h 121,50 8 753,34
72,0428  -2,24%,   42m 374,77 26 999,47
72,0419  -2,24%,   54m 139,44 10 045,52
72,0404  -2,24%,   4h 20,55 1 480,43
72,0371  -2,25%,   4h 62,47 4 500,16
72,0254  -2,26%,   4h 69,42 5 000,00
72,0237  -2,27%,   53m 29,50 2 124,70
72,0218  -2,27%,   4h 364,56 26 256,26
72,0119  -2,28%,   3h 4 909,63 353 551,68
72,0100  -2,29%,   5h 1,00 72,01
72,0039  -2,29%,   3h 3 197,05 230 200,00
72,0037  -2,29%,   6h 4 568,81 328 971,19
72,0035  -2,29%,   6h 8 311,48 598 455,41
72,0007  -2,30%,   6h 55,65 4 006,84
72,0001  -2,30%,   4h 100,03 7 202,17
71,9985  -2,30%,   8h 116,86 8 413,74
71,9892  -2,31%,   5h 27,78 1 999,86
71,9500  -2,37%,   6h 1,00 71,95
71,9424  -2,38%,   141h 20,85 1 500,00
71,9312  -2,39%,   147h 7,41 533,01
71,9300  -2,39%,   6h 1,00 71,93
71,9000  -2,44%,   5h 1 390,82 100 000,00
71,8949  -2,44%,   2h 3,71 266,73
71,8524  -2,50%,   13m 3,32 238,55
71,8317  -2,53%,   208h 97,45 7 000,00
71,8200  -2,54%,   228h 1,00 71,82
71,8158  -2,55%,   125h 2,28 163,74
71,7974  -2,57%,   159h 69,71 5 005,00
71,7967  -2,58%,   82h 49,62 3 562,55
71,7673  -2,62%,   107h 207,35 14 880,95
71,7641  -2,62%,   5m 4,79 343,75
71,7600  -2,63%,   229h 1,00 71,76
71,7500  -2,64%,   34h 7 994,10 573 576,67
71,7437  -2,65%,   5m 11,90 853,75
71,7377  -2,66%,   5m 7,51 538,75
71,7256  -2,67%,   5m 4,81 345,00
71,7001  -2,71%,   269h 13,94 999,50
71,6995  -2,71%,   39h 691,82 49 603,17
71,6991  -2,71%,   36h 758,17 54 360,11
71,6981  -2,71%,   201h 0,53 38,00
71,6800  -2,73%,   253h 1,00 71,68
71,6766  -2,74%,   49h 8 350,00 598 500,00
71,6332  -2,80%,   272h 6,98 500,00
71,6042  -2,84%,   123h 0,96 68,74
71,6000  -2,84%,   263h 1,00 71,60
71,5966  -2,85%,   253h 125,83 9 009,00
71,5664  -2,89%,   168h 1,13 80,87
71,5140  -2,96%,   273h 9,67 691,54

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.